The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 567715-2022

17/10/2022    S200

Belgium-Knokke-Heist: Fire station construction work

2022/S 200-567715

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGSO Knokke-Heist
Postal address: 't Walletje 104/101
Town: Knokke-Heist
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8300
Country: Belgium
Contact person: De heer Kristof Combes
E-mail: kristof.combes@agsoknokke-heist.be
Telephone: +32 50442526
Internet address(es):
Main address: www.agsoknokke-heist.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mijn.agsoknokke-heist.be/tenders
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Stadsontwikkeling, Water, Afvalbeheer

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Brandweerkazerne Knokke-Heist (b)

Reference number: AGSO/2021/P24-203b
II.1.2)Main CPV code
45216121 Fire station construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45213250 Construction work for industrial buildings
45216122 Ambulance station construction work
45216125 Emergency-services building construction work
45216127 Rescue-service station construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

Knokke-Heist

II.2.4)Description of the procurement:

De Hulpverleningszone 1 post Knokke-Heist kampt met verouderde infrastructuur, dewelke op heden niet meer voldoet aan hedendaagse én toekomstige functionele ruimtelijke wensen en eisen. Voor de Hulpverleningszone 1 post Knokke-Heist heeft de verouderde infrastructuur een impact op het goed en efficiënt functioneren van de dagelijkse werking. Ondanks een uitbreiding van de infrastructuur in 2002 en een relatief goede staat van het hoofdgebouw uit 1957, dreigt de huidige infrastructuur na verscheidene renovaties niet meer aan de strenger wordende regelgeving te voldoen. Tevens beantwoordt het gebouw niet meer aan de huidige energetische eisen.

In het deelRUP Stadlandschap Westkapelle werd een site bestemd voor aanvankelijk één veiligheidsgebouw voor inplanting van zowel de brandweer, als de politie. Naar aanleiding van verscherpte veiligheidseisen, ten gevolge van de bomaanslagen in Zaventem en Metro Brussel, bleek dit niet meer evident, zodat op heden geopteerd werd om de hulpverleningspost zone 1 op deze site te bouwen en de politie na de herhuisvestiging te localiseren op de site van de huidige brandweerkazerne.

Uit de voorgaande studies van het veiligheidsgebouw (april 2017) werden, na verschillende overlegmomenten met de hulpverleningszone 1, een synthesenota (programmatie) en maximum richtbudget opgesteld. De programmatie bevat de voorlopige gegevens en vereisten voor een desing&build-opdracht. Het Design&Build-team dient een architecturale, technische en economische oplossing uit te werken op basis van de behoeften, noden en wensen van de Hulpverleningszone 1 post Knokke-Heist.

Met deze hernieuwde opdracht beoogt het gemeentelijk autonoom overheidsbedrijf AGSO Knokke-Heist, die optreedt voor rekening van de Gemeente Knokke-Heist als aanbestedende overheid, de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne op de toegewezen gronden te Knokke-Heist.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Optimalisatie en uitwerking van het programma / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Functionaliteit van het gebouw, beleveringswaarde, architecturale waarde, inpasbaarheid in de omgeving / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kwaliteit en duurzaamheid / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zie I.3 Plaatsingsprocedure en toelichting in selectieleidraad

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (Onderhoudsfase

Preventief en correctief onderhoud (periode van 2 jaar na definitieve oplevering))

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring.

2. Voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren

3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De Inschrijver voegt voor elk van de Verplicht Betrokken Partijen een verklaring toe van een kredietinstelling onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de EU-lidstaten waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling. Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld én mag maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd. Het model gevoegd als Bijlage D wordt verplicht gevolgd.

2. Elk van de Verplicht Betrokken Partijen moet zich in een normale financiële toestand bevinden waardoor zij in staat zijn deze opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. De Inschrijver moet hiertoe de financiële ratio’s berekenen voor elk van de Verplicht Betrokken Partijen aan de hand van de jaarrekeningen van de laatste drie (3) jaren overeenkomstig het in Bijlage E gevoegd formulier. Deze jaarrekeningen moeten worden toegevoegd. Zij betreffen onder meer:

• Voor de solvabiliteit zal minstens de ratio van de “algemene schuldgraad” worden gehanteerd (vreemd vermogen / totaal vermogen);

• Voor de liquiditeit zal minstens de ratio “liquiditeit in enge zin” worden gehanteerd (vorderingen op ten hoogste één jaar & geldbeleggingen en liquide middelen / schulden op ten hoogste één jaar);

• Voor de rendabiliteit zal minstens de ratio “brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen” worden gehanteerd (cash-flow na belastingen / eigen vermogen). Doelstelling van de controle: deze ratio’s mogen niet wijzen op een risico op discontinuïteit van de Verplicht Betrokken Partijen. Er wordt aangenomen dat er een risico op discontinuïteit bestaat indien gedurende de laatste drie (3) boekjaren tweemaal een negatief eigen vermogen of twee maal verlies vóór belasting wordt vastgesteld bij één of meerdere van de Verplicht Betrokken Partijen. De Inschrijver mag voor één of meer van de Verplicht Betrokken Partijen bijkomende informatie verstrekken door bijvoorbeeld te wijzen op een garantie van de moedervennootschap bij de bepaling van de solvabiliteit. In elk geval kan enkel rekening worden gehouden met bijkomende informatie indien deze wordt gestaafd met bewijsstukken waaruit een afdwingbare en onvoorwaardelijke verbintenis van de betrokken vennootschap blijkt én wordt aangetoond dat de vennootschap zelf voldoende solvabel is. De Aanbesteder heeft het recht ook andere ratio’s te bepalen en de ratio’s te herrekenen door correcties uit te voeren op de gegevens in de jaarrekeningen. De Aanbesteder kan ook rekening houden met de omzet, balanstotaal, verklaringen van de bedrijfsrevisor, … De Inschrijver moet voor elk van de Verplicht Betrokken Partijen Bijlage E invullen en toevoegen aan de Aanvraag tot Deelneming met inbegrip van de jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren. De berekening van de ratio’s en de gevraagde gegevens moeten worden geattesteerd door een interne/externe accountant/boekhouder of een bedrijfsrevisor.

3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De Kandidaat toont aan dat minstens de architect en de aannemer voldoende verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht. De Kandidaat kan dit aantonen aan de hand van eigen verzekeringen van de volgende Verplicht Betrokken Partijen: architect en aannemer of met het bewijs dat hij voor deze opdracht een specifieke projectverzekering zal afsluiten. De Kandidaat voegt een kopie toe van de polissen of een verklaring van een makelaar of verzekeraar dat de specifieke verzekering bij gunning van de opdracht zal worden afgesloten.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Technische en organisatorische bekwaamheid

2. Referenties en attesten van goede uitvoering (design&Build Brandweerkazerne)

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. In het ontwerp van projectdefinitie voor het Project (zie bijlage 2) wordt het ambitieniveau van het organiserend bestuur weergegeven;

De Kandidaat moet binnen zijn team over de nodige bekwaamheid en organisatie beschikken om dit ambitieniveau te realiseren, hierbij rekening houdende met de omvang en programma van het Project.

Hierna worden de minimum vereisten vermeld waaraan de Kandidaat cumulatief moet voldoen. Hij zal zich beperken tot de informatie die relevant is voor deze opdracht, en het dossier dus niet belasten met overbodige informatie.

A. Ontwerpteam: De Kandidaat zal bij het uitwerken van de Offerte beroep doen op een door hem aangesteld Ontwerpteam voor de verdere uitwerking van diens Offerte.

De Kandidaat zal daartoe aangeven op welke personen (architect, ingenieur stabiliteit, technieken, EPB-verslaggever, Veiligheidscoördinatie ontwerp, …) hij beroep zal doen met opgave van referenties waarover deze personen beschikken in het kader van gelijkaardige opdrachten.

Daarenboven zal de Kandidaat een “Commisioning Agent” instellen: zijn taak bestaat in het waarborgen dat de technische systemen en installaties goed samenwerken en daarbij nutteloze conflicten te vermijden die resulteren uit een slechte installatie en verkeerde afregeling. Mini-maal 2 jaar na de voorlopige oplevering zal een regelmatige commissioning plaatsvinden om de werkingsparameters te verfijnen en om optimale gebruiksomstandigheden te kunnen bieden.

De Kandidaat zal verzocht worden om de taken van de Commissioning Agent uitvoerig te beschrijven.

B. Projectorganisatie en personeel: De Kandidaat moet aantonen dat hij binnen het team over een toereikende organisatie en over voldoende kwalitatief hoogstaand personeel beschikt om het Project - hierbij rekening houden- de met de omvang en programma - op een goede en tijdige wijze uit te voeren.

Hiertoe geeft hij toelichting bij de organisatiestructuur die men met het team zou oprichten. Ook moet hij aangeven op welke manier men deze structuur later zou kunnen aanvullen met partijen, zonder dat deze partijen nu al bij naam hoeven vermeld te worden. Uit deze toelichting moet blijken dat men voor het geheel van de opdracht én voor de individuele disciplines voldoende georganiseerd is en dat men de voortgang van de opdracht zal kunnen waarborgen.

Het binnen het team in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel beschikt over voldoende vakbekwaamheid, minstens voor één van de onderscheiden thema's.

Dit wordt aangetoond onder de vorm van een samenvattende lijst met vermelding van het beschikbare verantwoordelijk en leidinggevend personeel met vermelding van naam, relevante diploma's of getuigschriften, jaren relevante ervaring en de voornaamste relevante Projecten — met het totale investeringsbedrag, datum van uitvoering en korte beschrijving van de werkzaamheden — waarin zij een verantwoordelijke functie hadden.

In de samenvattende lijst zal men aangeven waar deze personen in de organisatiestructuur zouden geplaatst worden en wie als een evenwaardige vervanger kan optreden.

Elk teamlid geeft bovendien een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting tijdens de laatste drie jaren, voor het personeel dat werkzaam is in de vermelde disciplines.

De minimale samenstelling van het team is beschreven onder punt I.5

2. Het Consortium zal aantonen dat het in hoofde van de Verplicht Betrokken Partijen (Aannemer en Architect) of onderaannemers of aangestelden op wiens referenties en/of draagkracht zij beroep doen volgende expertise in het team aanwezig is :

Zowel in hoofde van de ontwerper als in hoofde van de aannemer minstens beschikken over 3 referenties uit de afgelopen 10 jaar met betrekking tot het ontwerpen en/of bouwen van gelijkaardige bouwwerken uit de sector.

De referentie:

- omvat een totaal bouwprogramma van minstens 2000 m² BVO ...(zie opdrachtdocumenten)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/12/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Town: nvt
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2022