Árubeszerzések - 567730-2019

29/11/2019    S231

België-Brussel: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 231-567730

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 221-543153)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_25562
Postadres: Marcelbroodthaers 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: julie.vanneylen@infrabel.be
Telefoon: +32 5259875
Fax: +32 5253079
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351460

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gateways centrale batterij, lokale batterij en E&M

Referentienummer: I-FBA51-613810-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van gateways met het oog op de aansluiting van analoge telefoons (centrale batterij, lokale batterij en E&M) aan seinen, overwegen, [...] op het IP-netwerk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 221-543153

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Documenten toegevoegd.