Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 567735-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Budapest: Munkaállomások

2018/S 247-567735

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000964782018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000964782018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Integrált vezetésirányítási rendszer(ICC) upgrade

Hivatkozási szám: EKR000964782018
II.1.2)Fő CPV-kód
30214000 Munkaállomások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés / Integrált Vezetés Irányítási (ICC) rendszer upgrade beszerzés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30214000 Munkaállomások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 2100 Gödöllő Dózsa György út 59–61.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szerver V1: 4 db,opció 1 db, minősítési szint: COTS; Szerver V2: 3 db, opció 1 db, minősítési szint: T.L."C"; Munkaállomás: 15 db, opció 2 db, minősítési szint: COTS; Munkaállomás: 25 db opció 2 db, minősítési szint: T.L."C"; Switch: 5 db, minősítési szint: T.L."C"; Switch interfész (GBIC): 40 db, opció 4 db, minősítési szint: COTS;Média konverter V1: 10 db, minősítési szint: T.L."C"; Média konverter V2: 10 db, minősítési szint:T.L."C"; Hálózati adatmentő eszköz (NAS): 2 db, minősítési szint: COTS;Hálózati adatmentő eszköz (NAS): 1 db, minősítési szint:T.L."C"; Hálózati színes lézernyomtató (A3): 4 db, opció 1 db, minősítési szint: COTS;Hálózati színes lézernyomtató (A4): 6 db, opció 2 db, minősítési szint: T.L."C"; Kivetítő: 3 db, minősítési szint: COTS; Kivetítő: 2 db, minősítési szint: T.L."C", Nagyképernyős megjelenítő:2 db, minősítési szint: COTS; Nagyképernyős megjelenítő: 2 db, minősítési szint:T.L."C"; Diavetítő vezérlő (presenter): 3 db, minősítési szint: COTS;

Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű költséget.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 12 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Szerver V1: opció +1 db, min.szint: COTS;

Szerver V2: opció +1 db, min.szint: T.L."C";

Munkaállomás: opció +2 db, min.szint: COTS;

Munkaállomás: opció +2 dbmin.szint: T.L."C";

Switch interfész (GBIC): opció +4 db, min.szint: COTS;

Hálózati színes lézernyomtató (A3): opció +1 db, min.szint: COTS;

Hálózati színes lézernyomtató (A4): opció +2 db, min.szint: T.L."C";

Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés megküldésekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.

A szerződésben az alapmennyiség és az opciós mennyiség összesítve kerül feltüntetésre, amennyiben a keretösszeg és az ajánlati ár lehetővé teszi az opció lehívását. Az opciós mennyiség teljesítésének és idejének helye megegyezik az alapmennyiség teljesítési helyével és határidejével.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kbt.50.§(2)k)ind.:A légi vez. és ir. rendsz. egy egységet képez, több stabilan telepített és mobil eszközt. A megfelelő működést egymással kompatibilis,csereszavatos eszközökkel lehet biztosítani. Az egységes rendszer a nemzeti érdekeket és a NATO légi vez. és ir. rendsz. interoperabilitását is biztosítani kell.AT-nek egységes, egymással kompatibilis, modul rendszerű eszközöket kell biztosítania.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) kezdésére.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül -az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bekezdésére. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltakra.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó - az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ra, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

A pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);

Mióta vezeti az ajánlattevő számláját

Számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a P1) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— M1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja értelmében Ajánlattevő csatolja be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (IT biztonsági és kapcsolódó szolgáltatások és/vagy Tempest berendezések tervezése és/vagy fejlesztése és/vagy gyártása és/vagy telepítése és/vagy értékesítése és/vagy karbantartása) az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát,

— Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, beszerzés tárgyához illeszkedő (IT biztonsági és kapcsolódó szolgáltatások és/vagy Tempest berendezések tervezése és/vagy fejlesztése és/vagy gyártása és/vagy telepítése és/vagy értékesítése és/vagy karbantartása) tanúsítást, amennyiben az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS); vagy a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást).

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan ha nem csatolta be a beszerzés tárgyához illeszkedő (IT biztonsági és kapcsolódó szolgáltatások és/vagy Tempest berendezések tervezése és/vagy fejlesztése és/vagy gyártása és/vagy telepítése és/vagy értékesítése és/vagy karbantartása) az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát vagy annak másolatát.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.”

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A kötbérek akkor érvényesíthetők, ha az AT olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

b. A Korm.r. 30.§ (4) értelmében az AK a P1) pont szerinti, valamint M1) pont szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján történik az alábbiak szerint.

Részszempontok Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó összár/Ft) 8

2. Többlet jótállás időtartama (hónap) 2

Részszempontok értékelésének módszere: az AK a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a fenti részszempontok szerint értékeli Részszempontonként adható pontszám 0-10 pont. Maximálisan adható összpontszám: 100 pont AK az értékelés során egy tizedes hely pontosságig számítja ki és veszi figyelembe a pontszámokat.

Az 1. részszempontnál: AK az ajánlatok pontszámát a KH útmutatója nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja ki az alábbi képlet alapján: P = Alegjobb / Avizsgált (Pmax - Pmin) + Pmin

A 2. részszempontnál: AK az ajánlatok pontszámát a KH útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.l. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számítja AK az alábbi képlet alapján: P = Avizsgált / Alegjobb (Pmax - Pmin) + Pmin

Az ajánlatok értékelésére vonatkozó további információkat a KD tartalmazza.

e. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bek.-re.

f. AT nyújtsa be:

— az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást,

— nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről,

— a KD II.7/C pont szerinti nyilatkozatot,

— műszaki paramétereket tartalmazó szakmai ajánlatot.

g. IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

h. AK a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

i. FAKSZ adatai: Csépányiné dr. Farkas Éva; lajstromszáma: 00554

Levelezési címe: HM VGH

1555 Budapest Pf.: 74.;

e-mail címe: beszerzes@hm.gov.hu

j. Egyéb információk:

1.AK a Kbt.40.§(1) bek. alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szabályai szerint.

2.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 3.Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.

4.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 10-13.§-ai tartalmazzák.

5. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.végzi(http://nekszt.hu).

6. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2018