Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 567798-2021

08/11/2021    S216

Poland-Warsaw: Antiseptics and disinfectants

2021/S 216-567798

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
National registration number: PL
Postal address: ul. W. K. Roentgena 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-781
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Król
E-mail: katarzyna.krol@pib-nio.pl
Telephone: +48 225709480
Fax: +48 225709480
Internet address(es):
Main address: www.pib-nio.pl
Address of the buyer profile: www.pib-nio.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa płynów do myjek Clinox 3A, chusteczek do mycia i dezynfekcji oraz środków do myjni dezynfektora, PN – 221/21/KK

Reference number: PN – 221/21/KK
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów do myjek Clinox 3A, chusteczek do mycia i dezynfekcji oraz środków do myjni dezynfektora.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2.1 – 2.3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Płyny do myjek Clinox 3A

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie –Państwowy Instytut Badawczy

ul. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Płyny do myjek Clinox 3A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: część nr 1 - 4 000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Chusteczki do mycia i dezynfekcji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie –Państwowy Instytut Badawczy

ul. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Chusteczki do mycia i dezynfekcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: część nr 2 - 6 000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki do myjni dezynfektora

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie –Państwowy Instytut Badawczy

ul. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Środki do myjni dezynfektora Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: część nr 3 - 100,00 PLN.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania z Wykonawcą zamieszczone są w załączniku nr 7 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/12/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu/platformy – https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą – zgodnie z rozdz. XIII SWZ.

2. Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z rozdz. XV SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył

przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe:

3.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020

r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

f) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 4 do

SWZ.

4. Rodzaje wymaganych dokumentów, zasady ich składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców i podmioty zagraniczne określone zostały w

SWZ.

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia –

zawiera rozdz. XXXVI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02 - 676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/11/2021