Usługi - 567827-2019

29/11/2019    S231    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Tarnów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 231-567827

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o
Adres pocztowy: Wojciecha Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Żak
E-mail: lukasz.zak@psgaz.pl
Tel.: +48 134437247
Faks: +48 134463246

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psgaz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej w podziale na 4 części/zadania.

Numer referencyjny: PSGJA.ZZSP.901.018.19
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją następujących zadań:.

Zadanie I „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy os. Bzianka w Rzeszowie”;

Zadanie II „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rzeszów ul. Emilii Plater”;

Zadanie III „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Lutoryż, gm. Boguchwała – I etap”;

Zadanie IV „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Boguchwała ul. Kwiatowa i ul. Sportowa II etap”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy os. Bzianka w Rzeszowie”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy os. Bzianka w Rzeszowie” zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.211.501204/17-1 z dnia 11.9.2019 r. Orientacyjną trasę gazociągów określa mapa dołączona do warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1. Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomości, na których usytuowany będzie projektowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wykonanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Uzyskanie zgód właścicieli wszystkich nieruchomości (bądź osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomością) na wejście w teren i trwałe zajęcie nieruchomości na potrzeby inwestycji wraz ze zgodą na konieczną wycinkę drzew i krzewów.

5. Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

7. Przed złożeniem dokumentacji na naradę koordynacyjną należy uzgodnić w właściwej terytorialnie Gazowni lokalizację przebiegu trasy gazociągów, układów zaporowo-upustowych.

8. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnień i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia przebudowy.

9. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

11. Sporządzenie szczegółowego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na średnice i długości.

12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawartą umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rzeszów ul. Emilii Plater”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rzeszów ul. Emilii Plater”.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.037.627766.1.18 z dnia 20.2.2018 r. Orientacyjną trasę gazociągów określa mapa dołączona do warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1. Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomości, na których usytuowany będzie projektowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wykonanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Uzyskanie zgód właścicieli wszystkich nieruchomości (bądź osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomością) na wejście w teren i trwałe zajęcie nieruchomości na potrzeby inwestycji wraz ze zgodą na konieczną wycinkę drzew i krzewów.

5. Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

7. Przed złożeniem dokumentacji na naradę koordynacyjną należy uzgodnić w właściwej terytorialnie Gazowni lokalizację przebiegu trasy gazociągów, układów zaporowo-upustowych.

8. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnień i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia przebudowy.

9. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

11. Sporządzenie szczegółowego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na średnice i długości.

12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawartą umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Lutoryż, gm. Boguchwała – I etap”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Lutoryż, gm. Boguchwała – I etap” zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.212.500894/17-1 z dnia 11.9.2019 r. Orientacyjną trasę gazociągów określa mapa dołączona do warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1. Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomości, na których usytuowany będzie projektowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wykonanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Uzyskanie zgód właścicieli wszystkich nieruchomości (bądź osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomością) na wejście w teren i trwałe zajęcie nieruchomości na potrzeby inwestycji wraz ze zgodą na konieczną wycinkę drzew i krzewów.

5. Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

7. Przed złożeniem dokumentacji na naradę koordynacyjną należy uzgodnić w właściwej terytorialnie Gazowni lokalizację przebiegu trasy gazociągów, układów zaporowo-upustowych.

8. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnień i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia przebudowy.

9. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

11. Sporządzenie szczegółowego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na średnice i długości.

12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawartą umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Boguchwała ul. Kwiatowa i ul. Sportowa II etap”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Boguchwała ul. Kwiatowa i ul. Sportowa II etap” zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.216.499760/17-1 z dnia 17.9.2019 r. Orientacyjną trasę gazociągów określa mapa dołączona do warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1. Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomości, na których usytuowany będzie projektowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wykonanie map do celów projektowych.

3. Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Uzyskanie zgód właścicieli wszystkich nieruchomości (bądź osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomością) na wejście w teren i trwałe zajęcie nieruchomości na potrzeby inwestycji wraz ze zgodą na konieczną wycinkę drzew i krzewów.

5. Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

7. Przed złożeniem dokumentacji na naradę koordynacyjną należy uzgodnić w właściwej terytorialnie Gazowni lokalizację przebiegu trasy gazociągów, układów zaporowo-upustowych.

8. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnień i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia przebudowy.

9. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

11. Sporządzenie szczegółowego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na średnice i długości.

12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawartą umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-474975
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy os. Bzianka w Rzeszowie”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rzeszów ul. Emilii Plater”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Lutoryż, gm. Boguchwała – I etap”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

„Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Boguchwała ul. Kwiatowa i ul. Sportowa II etap”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy, to jest wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5. Oświadczeń o których mowa w punktach 9.19.6 – 9.19.10 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).

6. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

7. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 7.1.2.2. SIWZ

8. dowodów określających, czy usługi wymienione w jednolitym dokumencie wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane należycie.

9. uprawnień, o których mowa w pkt 7.1.2.3 ppkt 2) SIWZ, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w dział VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019