Доставки - 567904-2018

22/12/2018    S247    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Електрическа енергия

2018/S 247-567904

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса Стара Загора
Национален регистрационен номер: 1218582201622
Пощенски адрес: ул. Цар Иван Шишман № 54
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Димитров Христов
Електронна поща: st.zagora@nhif.bg
Телефон: +359 42610970
Факс: +359 42610913

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.nhif.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1736

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.nhif.bg/page/1736
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК Стара Загора

Референтен номер: 1736
II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на техническите изисквания и спецификации

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Стара загора, ул. Цар Иван Шишман № 54А

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1.1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

1.2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

1.4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на техническите изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество електрическа енергия от 93 642 kWh не задължава възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката.

2. Доставката на електрическа енергия за обектите на РЗОК Стара Загора се осъществява чрез електроразпределителна мрежа ниско напрежение на ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване ЕАД (понастоящем „Електроразпределение Юг" ЕАД).

Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 месеца е определено на базата измерени количества през минал период от 12 месеца и е оценено на 93642 kWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В ценовото си предложение участниците следва да прилагат цени, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая, за 1 kWh (един киловат час).

Участник, който не е изпълнил някое от горните условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да притежават лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква А, т. 1 в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.

2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква А, т. 1 в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както следва:

— По т. 1 се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР),

— По т. 2. се представя заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

Документите по т. 1 и т. 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква В, т. 1 в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии технически и професионални способности съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

4. Документите по т. 1 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество от минимум 94 000 кWh (деветдесет и четири хиляди киловат часа).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54А, ЕИК по Булстат: 1218582201622, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация".

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/01/2019
Местно време: 10:30
Място:

РЗОК Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54А

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III.2.2).

Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя:

— парична сума, преведена по банкова сметка на на РЗОК Стара Загора: банка „Уникредит Булбанк“ АД Стара Загора, IBAN: BG53UNCR70003123256526, BIC: UNCRBGSF,

— застрахователна полица за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида, в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат със сключения между възложителя и изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

6. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

7. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, по чл. 55, ал. 1 и чл.107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някои от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг учасник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в ЗМИП способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на & 2 от ДР на ЗМИП, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

8. Всички останали условия и изисквания са посочени в документацията на поръчката и приложенията към нея.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включитерно за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедуата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2018