Leveringen - 567904-2018

22/12/2018    S247    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stara Zagora: Elektriciteit

2018/S 247-567904

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa chrez Rayonna zdravnoosiguritelna kasa Stara Zagora
Nationaal identificatienummer: 1218582201622
Postadres: ul. Tsar Ivan Shishman No. 54
Plaats: Stara Zagora
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimir Dimitrov Hristov
E-mail: st.zagora@nhif.bg
Telefoon: +359 42610970
Fax: +359 42610913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nhif.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.nhif.bg/page/1736

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.nhif.bg/page/1736
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК Стара Загора

Referentienummer: 1736
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на техническите изисквания и спецификации

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Стара загора, ул. Цар Иван Шишман № 54А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1.1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

1.2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

1.4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на техническите изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество електрическа енергия от 93 642 kWh не задължава възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката.

2. Доставката на електрическа енергия за обектите на РЗОК Стара Загора се осъществява чрез електроразпределителна мрежа ниско напрежение на ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване ЕАД (понастоящем „Електроразпределение Юг" ЕАД).

Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 месеца е определено на базата измерени количества през минал период от 12 месеца и е оценено на 93642 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В ценовото си предложение участниците следва да прилагат цени, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая, за 1 kWh (един киловат час).

Участник, който не е изпълнил някое от горните условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участниците следва да притежават лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква А, т. 1 в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.

2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква А, т. 1 в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както следва:

— По т. 1 се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР),

— По т. 2. се представя заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

Документите по т. 1 и т. 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква В, т. 1 в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии технически и професионални способности съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

4. Документите по т. 1 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество от минимум 94 000 кWh (деветдесет и четири хиляди киловат часа).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54А, ЕИК по Булстат: 1218582201622, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация".

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

РЗОК Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54А

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължение от раздел III.2.2).

Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя:

— парична сума, преведена по банкова сметка на на РЗОК Стара Загора: банка „Уникредит Булбанк“ АД Стара Загора, IBAN: BG53UNCR70003123256526, BIC: UNCRBGSF,

— застрахователна полица за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида, в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат със сключения между възложителя и изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

6. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

7. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, по чл. 55, ал. 1 и чл.107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някои от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг учасник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в ЗМИП способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на & 2 от ДР на ЗМИП, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

8. Всички останали условия и изисквания са посочени в документацията на поръчката и приложенията към нея.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включитерно за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедуата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2018