Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 567905-2021

08/11/2021    S216

Polska-Bydgoszcz: Meble

2021/S 216-567905

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Krajowy numer identyfikacyjny: 092351297
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525858046
Faks: +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego wyposażenia meblowego i konferencyjnego Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy

Numer referencyjny: WZP.271.19.2021.E
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego/ konferencyjnego (wraz z montażem) stanowiącego wyposażenie Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w ramach zadań pn.: „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą (karty produktów), w przypadku złożenia oferty na Pakiet I, Pakiet II lub Pakiet IV zgodnie ze wzorami Zamawiającego na wskazane produkty w opisach przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39121200 Stoły
39130000 Meble biurowe
39131000 Regały biurowe
39132100 Szafy na akta
39134000 Meble komputerowe
39136000 Wieszaki na odzież
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
39143113 Specjalne meble tapicerowane
39143200 Meble do jadalni
39150000 Różne meble i wyposażenie
39151000 Meble różne
39153000 Meble konferencyjne
39516100 Meble tapicerowane
39156000 Meble recepcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet I - Dostawa i montaż budek telefonicznych i salek konferencyjnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” (Pakiet I, II, III i IV).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39121200 Stoły
39130000 Meble biurowe
39131000 Regały biurowe
39132100 Szafy na akta
39134000 Meble komputerowe
39136000 Wieszaki na odzież
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
39143113 Specjalne meble tapicerowane
39143200 Meble do jadalni
39150000 Różne meble i wyposażenie
39151000 Meble różne
39153000 Meble konferencyjne
39516100 Meble tapicerowane
39156000 Meble recepcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet II - Dostawa krzeseł i foteli

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” (Pakiet I, II, III i IV).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39121200 Stoły
39130000 Meble biurowe
39131000 Regały biurowe
39132100 Szafy na akta
39134000 Meble komputerowe
39136000 Wieszaki na odzież
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
39143113 Specjalne meble tapicerowane
39143200 Meble do jadalni
39150000 Różne meble i wyposażenie
39151000 Meble różne
39153000 Meble konferencyjne
39516100 Meble tapicerowane
39156000 Meble recepcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet III - Dostawa i montaż mebli i innych elementów tapicerowanych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” (Pakiet I, II, III i IV).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39121200 Stoły
39130000 Meble biurowe
39131000 Regały biurowe
39132100 Szafy na akta
39134000 Meble komputerowe
39136000 Wieszaki na odzież
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
39143113 Specjalne meble tapicerowane
39143200 Meble do jadalni
39150000 Różne meble i wyposażenie
39151000 Meble różne
39153000 Meble konferencyjne
39516100 Meble tapicerowane
39156000 Meble recepcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet IV - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wyposażenia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” (Pakiet I, II, III i IV).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

1) składając ofertę na Pakiet I Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie na dostawę wraz z montażem budek i /lub salek konferencyjnych o wartości min. 180 000,00 zł brutto.

2) składając ofertę na Pakiet II Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie na dostawę wyposażenia meblowego/konferencyjnego o wartości min. 60 000,00 zł brutto.

3) składając ofertę na Pakiet III Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie na dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego/konferencyjnego o wartości min. 60 000,00 zł brutto.

4) składając ofertę na Pakiet IV Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie na dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego/konferencyjnego o wartości min. 180 000,00 zł brutto.

Składając ofertę na kilka Pakietów Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienie lub zamówienia, ale nie więcej niż tyle zamówień na ile pakietów składa ofertę, których zakres i wartość obejmują sumę postawionych warunków w zakresie Pakietów, na które składa ofertę.

2. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego) - w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

2. Dopuszczalne zmiany umowy przewidziane zostały w paragrafie 12 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 07.12.2021r. o godz. 11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w:

1) art.108 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h uPzp oraz art.108 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 uPzp

2) art.109 ust.1 pkt 1, 4 uPzp

- podmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane zostały w rozdziale X swz.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) w zakresie pakietu I w kwocie: 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100),

2) w zakresie pakietu II w kwocie: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

3) w zakresie pakietu III w kwocie: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100),

4) w zakresie pakietu IV: w kwocie: 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100).

Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVIII specyfikacji warunków zamówienia.

4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,

3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,

4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf

5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

5.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.

6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

7.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz wykonawca może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres wzp@um.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

8.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

9.Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia RM z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2247)

1) rekomendowane formaty: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg),

2) limit objętości plików, spakowanych folderów (dla całej oferty) - 10 plików lub spakowanych folderów o wielkości 150 MB. W przypadku większych plików rekomendowane wykorzystanie zip, 7Z,

3) dokumenty złożone w formatach rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie,

4) zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

10. RODO (obowiązek informacyjny i ograniczenia stosowania): rozdział XXIX swz.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2021