Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 567947-2020

25/11/2020    S230

Nederland-Utrecht: Organiseren van seminars

2020/S 230-567947

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Nationaal identificatienummer: 142161529
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Alexander Makkinga
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Telefoon: +31 887971111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rws.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/007f7e64e67b7b668c6547d3f10a6e1c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/007f7e64e67b7b668c6547d3f10a6e1c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst LEF-facilitatoren

Referentienummer: 31163465
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79951000 Organiseren van seminars
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

RWS wil met de publicatie van de Raamovereenkomst komen tot het contracteren van meerdere facilitatoren ten behoeve van het faciliteren van LEF sessies. Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met meerdere facilitatoren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: junior facilitatoren

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000 Organiseren van seminars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEF organiseert per jaar ongeveer 350 sessies.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: medior facilitatoren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000 Organiseren van seminars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEF organiseert per jaar ongeveer 350 sessies.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: senior facilitatoren

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000 Organiseren van seminars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEF organiseert per jaar ongeveer 350 sessies.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

— Geen crimineel verleden,

— Geen gerechtelijke uitspraak,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen valse verklaringen,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen belangenconflict,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank ’s-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2020