There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 567974-2021

Submission deadline has been amended by:  670253-2021
08/11/2021    S216

Slovakia-Trenčín: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 216-567974

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
National registration number: 31118259
Postal address: Študentská 2
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91150
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435183
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81104
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15533/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Reference number: TNUNI/NLZ 02/2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti

predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 858 569.65 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
38425700 Surface tension measuring instruments
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39299000 Glassware
42113170 Rotary equipment
33793000 Laboratory glassware
38300000 Measuring instruments
38431000 Detection apparatus
38344000 Pollution-monitoring devices
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
42931120 Tabletop centrifuges
38500000 Checking and testing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti I. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou meranie povrchovej energie v počte 1 ks;

Položka č. 2 Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu v počte 1 ks;

Položka č. 3 Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla v počte 1 ks;

Položka č. 4 Detektor mastných nečistôt v počte 1 ks;

Položka č. 5 Stolová odstredivka v počte 1 ks;

Položka č. 6 Testovacia komora v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 174 110.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
38300000 Measuring instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti II. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Konfokálny mikroskop v počte 1 ks;

Položka č. 2 Sada tvrdomerov v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 313 975.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214630 Scientific installations
44423850 Shapes
38500000 Checking and testing apparatus
48461000 Analytical or scientific software package
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
42677000 Parts of pneumatic tools
39241130 Utility knives
31217000 Surge suppressors
14522000 Industrial diamonds, pumice stone, emery and other natural abrasives
24960000 Various chemical products
24951311 Anti-freezing preparations
42955000 Parts of filtering machinery
38437000 Laboratory pipettes and accessories
43830000 Power tools
14811300 Grinding wheels
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
24310000 Basic inorganic chemicals
24311000 Chemical elements, inorganic acids and compounds
33600000 Pharmaceutical products
38430000 Detection and analysis apparatus
33698100 Microbiological cultures
24965000 Enzymes
33690000 Various medicinal products
33694000 Diagnostic agents
33790000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
33791000 Hygienic glassware
33792000 Pharmaceutical glassware
33793000 Laboratory glassware
33696500 Laboratory reagents
38434500 Biochemical analysers
38436000 Shakers and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Podrobné informácie o mieste donania sú uvedené v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tohto Oznámenia.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti III. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Kapiláry ku kapilárnemu reometru - 1 súbor;

Položka č. 2 ATR nadstavec s kryštálom z germánia - 1 ks;

Položka č. 3 Súbor vstrekolisových foriem - 1 súbor;

Položka č. 4 Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia - 1 súbor;

Položka č. 5 Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke - 1 súbor;

Položka č. 6 Spotrebný materiál do metalografického laboratória - 1 súbor;

Položka č. 7 Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass - 1 súbor;

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.3 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 332 091.32 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
14523400 Platinum - AA47
33790000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti IV. predmetu zákazky je Položka č. 1: Platinové kelímky na tavenie skla - 2 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 393.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2

vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného

predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti G. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek

komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu

verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu

komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov

súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

- pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 8 000 EUR (slovom: osemtisíc euro),

- pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc euro).

- pre Časť III. predmetu zákazky vo výške 16 000 EUR (slovom: šestnásťtisíc euro),

- pre Časť IV. predmetu zákazky vo výške 1 500 EUR (slovom: tisícpäťsto euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Doplňujúce informácie k bodu II.2.3) Miesto vykonania časti III. predmetu zákazky:

Položky č. 1 až 5: Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov;

Položka č. 6: Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne

Položky č. 7: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

5. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného

systému časti III. predmetu zákazky:

5.1 Časť III. predmetu zákazky: zmluva bude uzatvorená do konca realizácie projektu, t. j. do 30.06.2023, pričom

5.1.1 Položky č. 1 až 5 budú dodané do (4) štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy;

5.1.2 Položka č. 6 bude dodaná do (30) tridsať dní odo dňa účinnosti zmluvy;

5.1.3 Položka č. 7 okrem biomateriálu, a teda podpoložka č. 39 - 109 Prílohy č. B.3 súťažných podkladov, bude dodaná do (4) štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy a

5.1.4 Biomateriál v rámci Položky č. 7, a teda podpoložka č. 1 - 38 Prílohy č. B.3 súťažných podkladov, bude dodávaný priebežne na základe objednávok podľa potreby Verejného obstarávateľa, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude (4) štyri mesiace odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi.

6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na

vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/11/2021