The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 567974-2021

Submission deadline has been amended by:  670253-2021
08/11/2021    S216

Slovensko-Trenčín: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2021/S 216-567974

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31118259
Poštová adresa: Študentská 2
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91150
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 910813539
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tnuni.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435183
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 910813539
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tnuni.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15533/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Referenčné číslo: TNUNI/NLZ 02/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti

predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 858 569.65 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38434000 Analyzátory
38425700 Prístroje na meranie povrchového napätia
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
39299000 Sklenený tovar
42113170 Rotačné zariadenia
33793000 Sklenené výrobky pre laboratóriá
38300000 Meracie prístroje
38431000 Detekčné prístroje
38344000 Zariadenia na monitorovanie znečistenia
42931100 Laboratórne odstredivky a príslušenstvo
42931120 Stolné odstredivky
38500000 Kontrolné a testovacie prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti I. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou meranie povrchovej energie v počte 1 ks;

Položka č. 2 Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu v počte 1 ks;

Položka č. 3 Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla v počte 1 ks;

Položka č. 4 Detektor mastných nečistôt v počte 1 ks;

Položka č. 5 Stolová odstredivka v počte 1 ks;

Položka č. 6 Testovacia komora v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 174 110.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

313011W442

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38510000 Mikroskopy
38300000 Meracie prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti II. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Konfokálny mikroskop v počte 1 ks;

Položka č. 2 Sada tvrdomerov v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 313 975.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

313011W442

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45214630 Vedecké zariadenia
44423850 Formy
38500000 Kontrolné a testovacie prístroje
48461000 Analytický alebo vedecký softvérový balík
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
42677000 Časti pneumatických nástrojov
39241130 Užitkové nože
31217000 Tlmiče/odrušovače nárazov
14522000 Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá
24960000 Rôzne chemické výrobky
24951311 Prípravky proti zamŕzaniu
42955000 Časti filtračných zariadení
38437000 Laboratórne pipety a príslušenstvo
43830000 Mechanické náradie
14811300 Brúsne kotúče
24300000 Základné anorganické a organické chemikálie
24310000 Základné anorganické chemikálie
24311000 Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
33600000 Farmaceutické výrobky
38430000 Prístroje na detekciu a rozbory
33698100 Mikrobiologické kultúry
24965000 Enzýmy
33690000 Rôzne liečivá
33694000 Diagnostické činidlá
33790000 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar
33791000 Sklenené výrobky
33792000 Sklenené výrobky pre farmáciu
33793000 Sklenené výrobky pre laboratóriá
33696500 Laboratórne činidlá
38434500 Biochemické analyzátory
38436000 Trepačky a príslušenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Podrobné informácie o mieste donania sú uvedené v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tohto Oznámenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti III. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Kapiláry ku kapilárnemu reometru - 1 súbor;

Položka č. 2 ATR nadstavec s kryštálom z germánia - 1 ks;

Položka č. 3 Súbor vstrekolisových foriem - 1 súbor;

Položka č. 4 Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia - 1 súbor;

Položka č. 5 Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke - 1 súbor;

Položka č. 6 Spotrebný materiál do metalografického laboratória - 1 súbor;

Položka č. 7 Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass - 1 súbor;

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.3 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 332 091.32 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

313011W442

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
14523400 Platina - AA47
33790000 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti IV. predmetu zákazky je Položka č. 1: Platinové kelímky na tavenie skla - 2 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 393.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

313011W442

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2

vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného

predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti G. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/12/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/12/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek

komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu

verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu

komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov

súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

- pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 8 000 EUR (slovom: osemtisíc euro),

- pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc euro).

- pre Časť III. predmetu zákazky vo výške 16 000 EUR (slovom: šestnásťtisíc euro),

- pre Časť IV. predmetu zákazky vo výške 1 500 EUR (slovom: tisícpäťsto euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Doplňujúce informácie k bodu II.2.3) Miesto vykonania časti III. predmetu zákazky:

Položky č. 1 až 5: Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov;

Položka č. 6: Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne

Položky č. 7: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

5. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného

systému časti III. predmetu zákazky:

5.1 Časť III. predmetu zákazky: zmluva bude uzatvorená do konca realizácie projektu, t. j. do 30.06.2023, pričom

5.1.1 Položky č. 1 až 5 budú dodané do (4) štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy;

5.1.2 Položka č. 6 bude dodaná do (30) tridsať dní odo dňa účinnosti zmluvy;

5.1.3 Položka č. 7 okrem biomateriálu, a teda podpoložka č. 39 - 109 Prílohy č. B.3 súťažných podkladov, bude dodaná do (4) štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy a

5.1.4 Biomateriál v rámci Položky č. 7, a teda podpoložka č. 1 - 38 Prílohy č. B.3 súťažných podkladov, bude dodávaný priebežne na základe objednávok podľa potreby Verejného obstarávateľa, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude (4) štyri mesiace odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi.

6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na

vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/11/2021