Fournitures - 568282-2018

22/12/2018    S247    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Gryfice: Gaz naturel

2018/S 247-568282

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Powiat Gryficki
pl. Zwycięstwa 37
Gryfice
72-300
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Brzeżno
Brzeżno 50
Brzeżno
78-316
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL426

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Gryfice
pl. Zwycięstwa 37
Gryfice
72-300
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Karnice
11 Marca 7
Karnice
72-343
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Osina
Osina 62
Osina
72-221
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Płoty
pl. Konstytucji 3 Maja 1
Płoty
72-310
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Przelewice
Przelewice 75
Przelewice
74-210
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Miejska Świdwin
pl. Konstytucji 3 Maja 1
Świdwin
78-300
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL426

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Powiat Świdwiński
ul. Mieszka I 16
Świdwin
78-300
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL426

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Gmina Trzebiatów
ul. Rynek 1
Trzebiatów
72-320
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL428

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)Nom et adresses
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie
Słowiańska 9
Świdwin
78-300
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk
Téléphone: +48 913846450
Courriel: zp@gryfice.pl
Fax: +48 913842731
Code NUTS: PL426

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Numéro de référence: 433/VIII/18
II.1.2)Code CPV principal
09123000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji — gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r., o łącznym prognozowanym wolumenie 16 938 740 kWh do 108 punktów odbioru. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,3 dla szacowanej ilości 1 499 001 m3.

2. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące

Kalendarzowe, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wraz z zawarciem umowy udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia w sprawie całkowitego/częściowego rozwiązania obecnie obowiązujących umów.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 974 802.10 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
65210000
65200000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL426
Code NUTS: PL428
Lieu principal d'exécution:

Teren Powiatu Gryfickiego, Świdwińskiego, Goleniowskiego, Pyrzyckiego

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r., o łącznym prognozowanym wolumenie 16 938 740 kWh do 108 punktów odbioru.

2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09123000-7 – gaz ziemny

65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

65210000-8 – przesył gazu

3. Okresy rozliczeniowe wynikają z Taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

4. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktów odbioru gazu szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanych terminach jest skuteczne wygaśnięcie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

6. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu.

Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10.1.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@gryfice.pl

9. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 11 umów.

10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Gryfickiego

— jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91/304 64 50 wew. 423

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 164-374187
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
ul. Heweliusza 9
Gdańsk
80-890
Pologne
Code NUTS: PL634
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 528 116.33 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 3 659 006.59 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/12/2018