Dostawy - 568518-2021

08/11/2021    S216

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2021/S 216-568518

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 202-526934)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych grupy Merck Life Science dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez okres 12 miesięcy

Numer referencyjny: RZP/PN/65/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych grupy Merck Life Science (lub równoważnych) dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez okres 12 miesięcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 202-526934

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 12/02/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: