Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 568550-2021

08/11/2021    S216

България-София: Касети с тонер

2021/S 216-568550

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 199-518386)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Моника Димитрова-Бийчър - заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1095

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи

устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.

Състои се от пет обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които

са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания

„Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в групите с изисквания

„Ценово предложение“ в ЦАИС ЕОП, към всяка от обособените позиции. Възложителят ще сключи отделно

рамково споразумение за всяка обособена позиция с първите трима класирани участници. Възложителите по чл.

4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. ще сключват договори с определените изпълнители въз основа на рамковите

споразумения за доставки на тонери по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗОП - определени всички условия.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 15/11/2021
Да се чете:
Дата: 23/11/2021
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 17/11/2021
Да се чете:
Дата: 25/11/2021
VII.2)Друга допълнителна информация: