Доставки - 568550-2021

08/11/2021    S216

България-София: Касети с тонер

2021/S 216-568550

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 199-518386)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Моника Димитрова-Бийчър - заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1095

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи

устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.

Състои се от пет обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които

са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания

„Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в групите с изисквания

„Ценово предложение“ в ЦАИС ЕОП, към всяка от обособените позиции. Възложителят ще сключи отделно

рамково споразумение за всяка обособена позиция с първите трима класирани участници. Възложителите по чл.

4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. ще сключват договори с определените изпълнители въз основа на рамковите

споразумения за доставки на тонери по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗОП - определени всички условия.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 15/11/2021
Да се чете:
Дата: 23/11/2021
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 17/11/2021
Да се чете:
Дата: 25/11/2021
VII.2)Друга допълнителна информация: