Prekės - 568572-2020

26/11/2020    S231

Lenkija-Łódź: Serveriai

2020/S 231-568572

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Łódzki
Nacionalinis registracijos Nr.: PL 724-000-32-43
Adresas: ul. Narutowicza 68
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-136
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sebastian Rudziński
El. paštas: przetargi@uni.lodz.pl
Telefonas: +48 426354353
Faksas: +48 426354326
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.uni.lodz.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: uczelnia publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej oraz oprogramowania dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego

Nuorodos numeris: 106/ZP/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48820000 Serveriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej oraz oprogramowania dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego.

3.2. Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3.3. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.5. Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko urządzeń wymaganych przez zamawiającego, ich instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 630 892.16 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32420000 Tinklo įranga
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
48730000 Apsaugos programinės įrangos paketai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej oraz oprogramowania dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego.

3.2. Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3.3. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.5. Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko urządzeń wymaganych przez zamawiającego, ich instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji.

3.6. Dostawa przedmiotu zamówienia współfinansowany jest ze środków projektu utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w oparciu o działania europejskiego partnera BBMRI-ERIC.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 100 % wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Ponadto jako opcję zamawiający przewiduje dostawę dodatkowego serwera i szaf serwerowych o wartości do 50 % wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne. Z prawa opcji zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy i w zależności od jego potrzeb, jednakże nie później niż do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach asortymentu określonego w umowie jako zamówienie podstawowe i będzie realizowane w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Dostawa przedmiotu zamówienia współfinansowany jest ze środków projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC", decyzja MNiSW nr DIR/WK/2017/2018/01-1”.

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 200-484614
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej oraz oprogramowania dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
20/11/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Trecom Łódź sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: PL7010372362
Adresas: ul. Czyżewska 10
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 02-908
Šalis: Lenkija
El. paštas: krzysztof.jastrzembski@trecom.pl
Telefonas: +48 224834937
Interneto adresas: www.trecom.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 895 000.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 921 948.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

I. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – 60 %.

2. Przedłużenie świadczenia serwisu gwarancyjnego – 30 %.

3. Termin płatności – 10 %.

II. Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych). Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 12 SIWZ.

III. Sposób komunikacji wykonawcy z zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ.

IV.Opis sposobu i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 14 SIWZ.

V. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pkt 23 SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: x
Miestas: x
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/11/2020