Supplies - 568604-2020

26/11/2020    S231

Romania-Târgu Mureș: Protective gear

2020/S 231-568604

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Delgaz Grid S.A.
National registration number: RO10976687
Postal address: Str. Pandurilor nr. 42
Town: Târgu Mureș
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540554
Country: Romania
Contact person: Erwin Wagner
E-mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telephone: +40 745676341
Internet address(es):
Main address: www.delgaz-grid.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107966
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Materiale de prevenție împotriva COVID-19, mănuși examinare și gel dezinfectant mâini”

Reference number: PAA2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Procedura de achizitie în vederea încheierii unui acord-cadru de furnizare „Materiale de preventie impotriva COVID-19, manusi examinare si gel dezinfectant maini”, conform cerintelor din caietul de sarcini si anexele acestuia.

Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 813 630.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gel dezinfectant maini

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Depozite Delgaz Grid SA

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt cuprinse in anexa 1 FDA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 417 080.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi examinare

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Depozite Delgaz Grid SA

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt cuprinse in anexa 1 FDA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 396 550.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Operatorii economici, asociatii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178,180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru primii 10 ofertanti in ordinea clasamentului intermediar rezultat, care au oferte admisibile si conforme, la finalizarea evaluarii:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) inclusiv pentru sediile secundare asa cum rezulta din certificatul constatator, la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, după caz,

— declaratiile de neincadrare in situațiile prevăzute la art.177, 178,180 din Legea nr. 99/2016

2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 se prezinta de ofertanti,ofertanti asociati, terti sustinatori,subcontractanti. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:

Ferenc Csulak - Director General; Petre Stoian - Director General Adjunct, Mihela Cazacu - Director General Adjunct, Anca Liana Evoiu - Director General Adjunct.

Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie:Flavius Marcus, Erwin Wagner, Andrei Mihaly, Bogdan- Marin Ciuca, Angela Vasile, Gheorghe Alin Urcan, Patrichi Ștefan, Gheorghița Furtuna, Toma Gheorghe.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va depune completata Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 de catre operatorii economici, asociatii, terții susținători și subcontractanții.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178, 180, 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin compleatrea DUAE, urmeza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar pentru primii 10 ofertanti in ordinea clasamentului intermediar rezultat, care au oferte admisibile si conforme, la finalizarea evaluarii.

3. Informatii privind asociatii (daca este cazul) –conf art. 199 din Legea 99/2016: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat entitatii contractante, inainte de data semnarii contractului. - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin compleatrea DUAE, urmeza a fi prezentate, la solicitarea

Entitatii contractante, doar pentru primii 10 ofertanti in ordinea clasamentului intermediar rezultat, care au oferte admisibile si conforme, la finalizarea evaluarii.

4. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin compleatrea DUAE, urmeza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar pentru primii 10 ofertanti in ordinea clasamentului intermediar rezultat care au oferte admisibile si conforme, la finalizarea evaluarii.

Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociat/ tert sustinator/ subcontractant) atrage respingerea solicitarii de participare ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale operatorului economic, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin compleatrea DUAE, respectiv certificate ONRC sau pentru ofertantii straini - document echivalent emis in tara de rezidenta insotit de traducere autorizata, urmeza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar pentru primii 10 ofertanti in ordinea clasamentului intermediar rezultat, care au oferte admisibile si conforme, la finalizarea evaluarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au livrat produse similare in valoare cumulata de min: Lot 1: min: 300.000 RON Lot 2: min: 350.000 RON la nivelul unui sau mai multor contracte (conf. art. 192 lit. b) din Legea 99/2016) incheiate si finalizate pana la data limita de depunere a candidaturilor. Prin produse similare se intelege acelasi tip de produs, cf specificatie tehnica, respectiv: Lot 1: manusi examinare; Lot 2: Gel dezinfectant maini;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar pentru primii 10 ofertanti in ordinea clasamentului intermediar rezultat, care au oferte admisibile si conforme, la finalizarea evaluarii. Tipuri de documente justificative: documente contrasemnate de beneficiar (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din procese verbale de receptie/ certificate constatatoare etc., care contin cel putin perioada, obiectul, valoarea produselor livrate, si faptul ca in derularea contractului nu au existat intarzieri sau neconformitati).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garantia de participare se va constitui conform prevederilor Art. 42 din HG nr. 394/2016.

Daca se alege varianta de depunere prin virament bancar, contul in care urmeaza a fi virata suma este: RO11 BRDE 270S V275 4041 2700 BRD Targu Mures. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii. Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca.

Garantia de participare daca este constituita sub forma Scrisoare de Garantie Bancara sau Polita de asigurare, se transmite in original la sediu Entitatii Contractante.

Garantia de buna executie va fi de 5 %, din valoarea fiecarui contract subsecvent, conform art. 45, alin. (4) din HGR nr. 394/2016.

Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie este conform art. 46 alin.(1) din HGR nr. 394/2016.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Enitatea contractanta nu doreste limitarea numarului de candidati si nu foloseste criterii de preselectie.

Criteriului de atribuire se va aplica doar ofertelor admisibile.

Informatii legate de atribuirea acordului cadru: Se va semna acord cadru pentru fiecare lot cu primii 10 ofertantii care au oferte admisibile si conforme, in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii.

In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform. art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic,,elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea” – mai putin valoarea totala a ofertei financiare. In cazul in care documentele nu au fost declarate confidentiale, se vor aplica prevederile art. 231, alin. (6) din Legea 99/2016 astfel cum sunt prevazute. Clarificari: Solicitarile de clarificari transmise din partea operatorilor economici inainte de ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in aceeasi zi (ziua transmiterii), solicitarile de clarificari transmise dupa ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in urmatoarea zi lucratoare.

Daca numarul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numarul indicat in prezenta documentatie entitatea contractanta in conformitate cu Art.95, alin.(8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va putea continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/11/2020