Služby - 568667-2020

27/11/2020    S232

Belgicko-Geel: Podporné služby na správu jadrových zariadení

2020/S 232-568667

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services, JRC.R.6 – Support Services Geel
Poštová adresa: Retieseweg 111
Mesto/obec: Geel
Kód NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
PSČ: 2440
Štát: Belgicko
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podporné služby na správu jadrových zariadení

Referenčné číslo: JRC/GEE/2020/OP/1173
II.1.2)Hlavný kód CPV
98113100 Služby jadrovej bezpečnosti
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Útvar pre podporné služby pracoviska JRC Geel je zodpovedný za prevádzku a správu niekoľkých technických zariadení v jadrovej oblasti. Správa týchto zariadení spadá pod prísnu kontrolu belgických jadrových orgánov. Požiadavky na tieto orgány sa v priebehu posledných rokov stali oveľa prísnejšími a formálnejšími. Nepretržite prebiehajú bezpečnostné kontroly a audity. Keďže potrebujeme spravovať naše jadrové zariadenia v súlade s nariadeniami, hľadáme konzultačnú podporu, ktorá bude kontrolovať naše postupy, procesy, pracovné pokyny a kontrolné zoznamy s ohľadom na požiadavky jadrových orgánov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 160 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98113100 Služby jadrovej bezpečnosti
71317200 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
71317210 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 101-243407
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 940034
Názov:

Podporné služby na správu jadrových zariadení

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/11/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: The Binding Energy bv
Mesto/obec: Gent
Kód NUTS: BE234 Arr. Gent
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 160 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/11/2020