S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 568897-2023

22/09/2023    S183

Slovensko-Bratislava: Čelné lopatové nakladače

2023/S 183-568897

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36022047
Poštová adresa: Martinská 49
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 82105
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kacerová
E-mail: dana.kacerova@svp.sk
Telefón: +421 556008120
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.svp.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/482255
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/482255
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Čelný nakladač II.

Referenčné číslo: SVP 3318/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
43250000 Čelné lopatové nakladače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie jedného čelného nakladača, ktorého špecifikácia tvorí prílohu číslo 1 súťažných

podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 283 750.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43261100 Mechanické lopatové nakladače
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
50100000 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
80531000 Priemyselné a technické školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Povodie Dunaja, odštepný závod, Prevádzkové stredisko Dunaj, Vlčie hrdlo 82, 824 19 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie jedného čelného nakladača, ktorého špecifikácia tvorí prílohu číslo 1 súťažných

podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 283 750.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt Realizácia rehabilitačných

opatrení v povodí Dunaja.

II.2.14)Doplňujúce informácie

S ohľadom na bod II.2.7) tohto oznámenia verejný obstarávateľ dopĺňa, že lehota na dodanie je najneskôr do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do 31.05.2024 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku

písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú

komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na

internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných

podkladoch.

2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a

vložiť ich do Systému EVO ako súčasť ponuky vo formáte pdf. (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklady

predložené vo formáte .asice.). Uchádzač je povinný technickú špecifikáciu (vyplnenú prílohu číslo 1 súťažných

podkladov v zmysle bodu 12.1.4 súťažných podkladov) predložiť len vo formáte .xls alebo .xlxs (napríklad excel).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/10/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 24/10/2024
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/10/2023
Miestny čas: 09:15
Miesto:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice - mestská časť Sever

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárne orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie zmluvných pokút v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných

podkladov.

2) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

4) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.

5) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho

dokumentu(GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.

6) Otváranie ponúk vykoná komisia menovaná verejným obstarávateľom verejne - sprístupnením ponúk doručených v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO (on-line sprístupnenie ponúk).

7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v súťažných podkladoch.

8) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane niektorá zo situácií uvedených v § 11 Zákona o VO.

9) Verejný obstarávateľ upozorňuje na potrebu vyhotovenia faktúry v zmysle kúpnej zmluvy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/09/2023