Services - 568944-2021

08/11/2021    S216

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2021/S 216-568944

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9047697100000
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogna Klimczewska
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525822797
Faks: +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku

Numer referencyjny: 031/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50232200 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz roboty budowlane w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń po dewastacjach i kolizjach drogowych, wykonywane w celu całodobowego utrzymania ich w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy). Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego dotyczą: 127 sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego przy działających sterownikach ASTERIT pracujących pod kontrolą systemu SCATS oraz ASR w wersji od 2008PL do 2010PL (w tym połączenia światłowodowe wraz z urządzeniami). W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń podlegających konserwacji nie ulegnie zwiększeniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ - wzór Umowy z załącznikami, w tym:

1) wykaz sygnalizacji świetlnych, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy,

2) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (zwana dalej SPK), stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy,

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń sygnalizacji świetlnych (zwaną dalej SST), stanowiącą załącznik Nr 4 do Umowy,

oraz we wzorze wyceny prac konserwacyjnych zawierającej ilość przewidywanych prac, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ i wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywanych napraw awaryjnych, stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.

4. Zamawiający deklaruje, że w całym okresie trwania Umowy zleci usługi konserwacji urządzeń sygnalizacji na poziomie nie mniejszym niż 9 miesięcy, a roboty budowlane w zakresie awaryjnych naprawy tych urządzeń na poziomie nie mniejszym niż 85% wartości kosztorysu ofertowego.

5. Zamawiający, zgodnie z art.95 ust.1 Pzp, wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania umowy) zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 § 1), osoby które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług lub robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc osób m.in.: kierujących robotami budowlanymi, dostawców urządzeń i materiałów budowlanych. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w tym zakresie znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 1 do SWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp.

7. Zamawiający nie stawia bezwzględnego wymogu przeprowadzania wizji lokalnej, ale sugeruje przeprowadzenie jej w interesie Wykonawcy bez udziału Zamawiającego.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać, w ofercie oraz w JEDZ-u, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak oświadczenia wykonawcy w tym zakresie oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia.

9.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeśli będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

10. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Sygnalizacje świetlne jako urządzenia BDR pracują w koordynacji oraz w systemie ITS. Połączone są siecią światłowodową. Monitorowane oraz sterowane zdalnie są z centrum ITS. Specyfika ich pracy w systemie oraz wpływ na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu użytkowników dróg nie pozwala na podział zamówienia na części. Jakikolwiek podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi – brakiem koordynacji pomiędzy poszczególnymi sygnalizacjami działającymi w systemie. W przypadku usług konserwacji urządzeń oraz robót budowlanych polegających na ich awaryjnej naprawie po dewastacjach i kolizjach drogowych, realizowanych w celu całodobowego utrzymania całego systemy w stałej sprawności technicznej, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby poważnie zagrozić bezpieczeństwu oraz płynność ruchu użytkowników dróg. Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia wykonawcom z sektora MŚP.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika robót budowlanych / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wyznaczona na dzień 01.01.2022 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy - minimalny zakres świadczenia usługi 9 m-cy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w SWZ.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: art.108 ust.1 oraz art.109 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Wykluczenie wykonawcy z postępowania następuje w przypadkach określonych w art.111 Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SWZ, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dn.5.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z 6.01.2016, str.16) - dalej JEDZ. Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie wskazanym w SWZ, tj.: część II – sekcja A, B, C, D, część III – sekcja A, B, C, D, część IV – w zakresie kryteriów kwalifikacji, wykonawca wypełnienia jedynie sekcję α, oraz część VI.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw wykluczenia - określonych poniżej w pkt 6. oraz na spełnianie warunków udziału w postępowaniu - określonych w pkt III.1.2) oraz III.1.3) ogłoszenia.

5. Zamawiający nie bada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy (wskazanego w ofercie oraz w JEDZ-u) niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia (pkt 2), wobec tego nie żąda złożenia przez wykonawcę JEDZ i podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego podwykonawcy.

6. Podmiotowe środki dowodowe (PŚD) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane na wezwanie Zamawiającego wynikające z art.126 ust.1 Pzp:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art.108 ust.1 pkt 1 i 2 Pzp oraz art.108 ust.4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdza,

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art.108 ust.1 pkt 3, 4, 5 i 6 Pzp) - (wzór-zał nr 8.1 SWZ),

5) o ile dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ (w zakresie wskazanym w zał nr 8.2 do SWZ).

7. Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na minimalną sumę gwarancyjną 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

W przypadku, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową lub sumę gwarancyjna ubezpieczenia, wykonawca wykaże w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.

2. W celu potwierdzenia spełniana przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia, w odpowiedzi na wezwanie wynikające z art.126 ust.1 Pzp, następujących PŚD:

1/ informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

2/ dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego PŚD, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY:

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.2415) dalej Rozporządzenie MRPiT, składa się w formie elektronicznej w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz.2452) - dalej Rozporządzenie PRM.

2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.118 ust.3 Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17lutego2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.66 ust.1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia PRM).

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2 powyżej przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17lutego2005 r. (..)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

cd. - 3. (...) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w §3 ust.1 Rozporządzenia PRM (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia PRM).

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz.1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§4 ust.1 Rozporządzenia PRM).

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 Pzp, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§6 ust.1 Rozporządzenia PRM).

7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM).

8. Zgodnie z §6 ust.3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą

2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w §6 ust.2 Rozporządzenia PRM, może dokonać również notariusz (§6 ust.4 Rozporządzenia PRM).

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§6 ust.5 Rozporządzenia PRM).

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§7 ust.1 Rozporządzenia PRM).

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW (art.118 Pzp): w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę w zakresie odpowiadającą konserwacji i naprawom awaryjnym urządzeń sygnalizacji świetlnych, zainstalowanych w granicach administracyjnych miasta, dla zarządcy drogi przez okres min. 6 miesięcy, gdzie łączna liczba zainstalowanych sygnalizacji wynosi min. 100 i wśród nich są sygnalizacje: akomodowane i acykliczne w łącznej ilości min. 20, w ramach jednego zadania lub odrębnych zadań, przy czym każde odrębne zadanie musi odpowiadać konserwacji i naprawom awaryjnym urządzeń sygnalizacji świetlnych zainstalowanych w granicach administracyjnych miasta, dla zarządcy drogi przez okres min. 6 miesięcy, gdzie łączna liczba zainstalowanych sygnalizacji wynosi min. 50 i wśród nich są sygnalizacje: akomodowane i acykliczne w łącznej ilości min. 10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada doświadczenie w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi konserwacyjne lub naprawy awaryjne, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług i robót budowlanych, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż:

1/ zespoły Pogotowia Sygnalizacyjnego:

wymagana liczba zespołów: min.3,

wymagana liczba osób w zespole: min.2, w tym: min.1 os. posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne D, min.2 os. posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne E,

wymagane min. kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważne uprawnienia, które w aktualnym stanie prawnym uprawniają do wykonywania tych samych czynności, tj.: a) ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, b) ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV. Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E;

2/ obsługa sterowników:

a) do przeglądu technicznego urządzeń:

wymagana liczba osób: min.1. Osoba ta nie musi wchodzić w skład zespołu Pogotowia Sygnalizacyjnego,

wymagane min. kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników, drobnych korekt programów sterowników ASR (np. zmiana cyklu dziennego pracy sygnalizacji) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników ASTERIT;

b) do weryfikacji i zmian części programowej:

wymagana liczba osób: min. 1. Osoba ta nie musi wchodzić w skład zespołu Pogotowia Sygnalizacyjnego.

wymagane min. doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania części programowej sterowników sygnalizacji świetlnych, w tym doświadczenie w zakresie optymalizacji części programowej;

3/ kierownik robót budowlanych:

wymagana liczba osób: min.1;

wymagane min.kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności,

wymagane min. doświadczenie zawodowe: 2 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót elektroenergetycznych lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich dysponuje osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi konserwacyjne lub naprawy awaryjne, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia gwarantującym właściwą jakość usług i robót budowlanych, w tym co najmniej:

1/ dwoma samochodowymi podnośnikami koszowymi o wysokości roboczej min.6 m,

2/ dwoma samochodami dostawczymi o ładowności do 1 Mg,

3/ jednym samochodem ciężarowym o ładowności do 2,5 Mg z HDS-em.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek łącznie.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia, w odpowiedzi na wezwanie wynikające z art.126 ust.1 Pzp, następujących PŚD:

1/ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu -zał. nr 9 do SWZ).

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedkładany wykaz usług dotyczyć musi usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu -zał. nr 10 do SWZ);

3/ wykazu potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu-zał. nr 11 do SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy, w szczególności zmiany umowy, określone zostały w Projektowanych postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ - wzór Umowy z załącznikami

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, określona w pkt. I ogłoszenia. Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie Platformy: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Ofertę, Wycenę prac konserwacyjnych, Kosztorys ofertowy oraz oświadczenie JEDZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (art.63 ust.1 Pzp).

II. Z Ofertą składane są następujące dokumenty (szczegółowo opisane w SWZ), tj.:

1) Wycena prac konserwacyjnych,

2) Kosztorys ofertowy,

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy - o ile dotyczy,

4) potwierdzenie wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji,

5) pełnomocnictwo (-a) - o ile dotyczy,

6) JEDZ (-e),

7) zobowiązania innych podmiotów - o ile dotyczy.

8) inne *- o ile dotyczy : ___________________________,

FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY -opisana w pkt III.1.2) niniejszego ogłoszenia oraz w SWZ.

III. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (szczegółowe informacje w SWZ).

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art.139 ust.1 Pzp, tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

V. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

VI. Nr planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000791/14/P - poz. 2.3.6.

VII. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 257 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2021