Dienstleistungen - 569057-2018

22/12/2018    S247    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2018/S 247-569057

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0800415-3
Postiosoite: PL 650, Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutukset@seure.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://seure.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Sofigate
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Vilho Järvinen
Sähköpostiosoite: vilho.jarvinen@sofigate.com

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sofigate.com

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb?id=214936&tpk=e622be10-697b-4638-9ebe-cb356e94caba
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: henkilöstövuokraus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Azure-sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Seuren uutta tietojärjestelmäarkkitehtuuria rakennetaan pilvipalveluita hyödyntäen ja ensisijaisesti SaaS- ja Paas-tyyppisten palveluiden varaan. Seure on valinnut Microsoft Azure-pilvialustan uusien Seurelle räätälöitävien ratkaisujen tekniseksi alustaksi.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan kumppania, joka vastaa Seuren Azure-alustalle toteutettavien sovelluskehitys- ja integraatiopalveluiden kehityksestä. Hankinnan tavoitteena on hankkia osaava (ml. sovellusarkkitehtuuri, alusta, sovelluskehitys, käyttäjäkokemus) kumppani, joka on halukas kehittämään Seuren Azure-alustan päälle rakennettavaa ICT-ympäristöä, palveluja ja osaamista pitkällä tähtäimellä. Hankinnan kohteena ovat ensisijaisesti Seuren sähköisen asiointikanavan kehittämisen asiantuntijapalvelut ja näitä täydentävät asiantuntija- ja tukipalvelut. Tässä hankittavia palveluita voidaan hyödyntää myös muissa Seuren sovelluskehityksen tai ylläpidon tarpeissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 740 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72212000
72220000
72200000
72212100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koostuu kahdesta (2) pääkomponentista:

1. Käyttöönotto-/pilottiprojekti

Käyttöönottoprojektin tavoitteena on em. teknologialla toteutetun ratkaisun tekninen käyttöönotto ja hankinnan kohteen kuvauksessa kuvatun pilottikäyttötapauksen toteuttaminen. Pilottiprojektille pyydetään tarjouspyynnössä kiinteä hinta.

2. Azure-sovelluskehityksen jatkuvat asiantuntija- ja tukipalvelut Sisältäen Seuren tukemisen uusien käyttötapauksien määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutustehtävissä sekä toimittajan kanssa luotujen sovellusten ja toiminnallisuuksien jatkokehittämisen ja tuen. Seurella ei ole omia teknisiä resursseja Azure-alustan palveluiden kehittämiseen vaan kyvykkyyden rakentamisessa tukeudutaan voimakkaasti toimittajan osaamiseen ja palvelutarjontaan.

Azure-sovelluskehityspalvelujen avulla pyritään vahvistamaan ja luomaan mm. seuraavia kyvykkyyksiä:

– Yhtenäisen, päätelaiteriippumattoman palvelualustan luonti.

– Asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille julkaistavien palveluiden nopeampi kehitys (eri sovellusten kyvykkyyksiä yhdistelemällä).

– Modernit, kattavat ja käyttäjäystävälliset palvelut eri kanavissa.

– Manuaalityön vähentäminen palveluita digitalisoimalla, integroimalla ja automatisoimalla.

– Asiakkaiden ja työntekijöiden itsepalvelumahdollisuuksien kehittäminen.

– Tietojärjestelmäriippuvuuden pienentäminen ja kehittämisen helpottaminen (erottamalla esityskerros operatiivisista järjestelmistä).

– Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen ja modernisointi.

– Operatiivisten päätösten tehostaminen ja parantaminen tietoja yhdistelemällä ja esittämällä samassa käyttöliittymässä.

– Tietojen siirron mahdollistaminen: eri järjestelmien välillä; eri ympäristöjen välillä (esim. pilvi/on-premise); eri toimijoiden välillä (Seure/asiakkaat/toimittajat/kumppanit/julkishallinto); synkronisesti/asynkronisesti; eri teknologioita käyttäen; tarvittavat tietomuunnokset ja rikastukset tehden; ja tietoturvallisesti.

– Tietojärjestelmien suorien kytkösten välttäminen, jotta eri järjestelmiä voidaan kehittää itsenäisinä kokonaisuuksina toisista riippumatta.

– Tiedon laadun parantaminen mahdollistamalla saman, ajantasaisen tiedon käyttämisen eri järjestelmissä.

– Uusien palveluiden nopeampi kehitys (eri sovellusten kyvykkyyksiä yhdistelemällä).

– Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen rajapintakehityksen (API:t) avulla.

– Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen ja modernisointi.

– Integraatioiden hallinta- ja valvontapalvelu.

– Liittymien ylläpidettävyyden kehittäminen ja ylläpitokustannusten pienentäminen.

Hankinnan kohde sekä sitä koskeva pilotti/käyttöönottoprojekti on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

Hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 3 (Vaatimuslista) ja 4 (referenssilomake).

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa hankintayksikölle tarjouspalvelun kautta 9.1.2018 mennessä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatuvaatimukset (tarjouspyynnön liite 3, vaatimuslista) / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Asiakastyytyväisyys (tarjouspyynnön liite 4, referenssilomake) / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 40
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 740 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintaa koskeva sopimus voi jatkua voimassa tarvittavan ylläpidon osalta toistaiseksi siihen asti, kunnes hankintayksikkö on kilpailuttanut sopimusta koskevat tuotteet ja palvelut uudestaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää lisähankintamahdollisuuksina hankintaan kuuluvina optioina tuntihintaisen jatkokehityksen. Optioiden mahdollisen käyttöönoton alustava aikataulu on sidottu hankinnan toteutusprojektin ensimmäisen vaiheen toteuttamisen aikatauluun, jolloin optioiden käyttäminen on mahdollista vasta ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen, mikäli hankintayksikkö näin päättää.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Tarjoajan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toteutetaan tarjouspyynnön mukainen pilotti-/käyttöönottoprojekti, jonka hyväksyminen on edellytys sopimuksen jatkumiselle.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/01/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28/06/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/01/2019
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Helsinki, Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/12/2018