Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 569162-2022

17/10/2022    S200

Polonia-Lipowa: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

2022/S 200-569162

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Lipowa
Indirizzo postale: Lipowa ul. Wiejska 44
Città: Lipowa
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 34-324
Paese: Polonia
E-mail: a.misiarz@lipowa.pl
Tel.: +48 338601563
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://bip.lipowa.pl/
Indirizzo del profilo di committente: www.lipowa.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.lipowa.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Świadczenie usług w zakresie zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy albo inna nieruchomość

Numero di riferimento: RI.271.19.2022.MK
II.1.2)Codice CPV principale
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy albo inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ich transport do instalacji komunalnej oraz instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okres wykonania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ. Szacunkowe ilości wskazane w formularzu ofertowym i cenowym, w Załączniku nr 1 i 1a do SWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zamówienia realizowanego w 2021r. i w I półroczu 2022r.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Lipowa

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Świadczenie usług w zakresie zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy albo inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ich transport do instalacji komunalnej oraz instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okres wykonania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak:

• Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DZ. U. z 2022 r. poz.1297 ze zm.),

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 699 ze zm.),

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.),

• Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.),

• Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2022r. poz. 1622),

• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 ze zm.),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),

• Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. nr 104 poz. 868),

• Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego — Uchwała Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.

A także:

• Uchwały Nr XXVI/198/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa wraz ze zmianami,

• Uchwały Nr XXVI/199/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze zmianami,

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach oraz nowo wprowadzanych i stosować je na bieżąco.

2. Zakres zamówienia obejmuje :

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

3. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych ,domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemniki do odbioru popiołu , odpadów niesegregowanych ( zmieszanych) oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

4. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4. Szacunkowe ilości wskazane w formularzu ofertowym i cenowym, w Załączniku nr 1 i 1a do SWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zamówienia realizowanego w 2021r. i w I półroczu 2022r. oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem zamówienia w okresie realizacji umowy

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: aspekt środowiskowy- parametry techniczne sprzętu / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: aspekt środowiskowy – zarządzanie środowiskiem / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40 000,00 zł. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca musi być zarejestrowany w BDO tj. bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów na podstawie ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 zem.) Adres strony internetowej BDO: https://bdo.mos.gov.pl/.

Wykonawca wskazuje nr BDO. Dokument wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podaniem numeru rejestrowego.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 1 500 000,00 PLN (brutto).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiorze odpadów segregowanych łącznie z co najmniej 3500 nieruchomości, przyjmując okres świadczenia usługi nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy na kwotę min. 2 000 000,00 zł brutto.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

a) pojazdami specjalistycznymi i ciężarowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości:

trzy pojazdy typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych odpadów komunalnych

i popiołu (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa 4x4 przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe ),

dwa pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie ,

jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z podnośnikiem bramowym lub hakowym.

Dobór wielkości pojazdów powinien uwzględniać szerokość dróg na terenie gminy i częsty brak możliwości nawracania.

posiada odpowiednią bazę magazynowo- transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

W załączniku nr 5 do SWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia możliwa jest na warunkach określonych w art. 455 ustawy pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 217-571633
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/11/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie nastąpi na zasadach określonych w Rozdziale 4 Składanie i otwarcie Ustawy PZP. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

II półrocze 2023r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust.1 pzp – obligatoryjne przesłanki wykluczenia

2) w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7 pzp – fakultatywne przesłanki wykluczenia

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – obligatoryjne przesłanki wykluczenia,

4) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269 – obligatoryjne przesłanki wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269, stanowiące załącznik nr 17 do niniejszego SWZ,

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Elektroniczna wersja dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.bip.lipowa.pl, w zakładce zamówienia publiczne, dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

Na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD.

2. Zgodnie z art. 126 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami SWZ.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawiera się w rozdziale XVIII SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera PZP Dział IX. Środki ochrony prawnej Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.p
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2022