Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 569177-2022

17/10/2022    S200

Polonia-Koleczkowo: Servizi di riciclo dei rifiuti

2022/S 200-569177

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Numero di identificazione nazionale: 19168071300000
Indirizzo postale: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Città: Koleczkowo
Codice NUTS: PL633 Trójmiejski
Codice postale: 84-207
Paese: Polonia
Persona di contatto: Pracownik Działu Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@ekodolina.pl
Tel.: +48 586725000
Fax: +48 586727474
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://ekodolina.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

26 Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Numero di riferimento: IZP-P/26/2022/pre-RDF
II.1.2)Codice CPV principale
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2022.699 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część nr 1 - Odpady w ilości 7330 Mg (+/-) 10 Mg

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL633 Trójmiejski
Luogo principale di esecuzione:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2022.699 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.

Części zamówienia:

część nr 1 – w ilości 7330 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego), jednak nie mniej niż 400 Mg (minimum świadczenia)

Opakowanie Odpadów: Odpady zbelowane, tj. sprasowane i następnie zbelowane drutem stalowym.

Wykonawca musi podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) proces odzysku, któremu zostaną poddane odpady.

1. Odbiór Odpadów:

Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 18 Mg w przypadku części 1, 2 .

Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:

• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m

• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część nr 2 - Odpady w ilości 7330 Mg (+/-) 10 Mg

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL633 Trójmiejski
Luogo principale di esecuzione:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2022.699 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.

Części zamówienia:

część nr 2 – w ilości 7330 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego), jednak nie mniej niż 400 Mg (minimum świadczenia)

Opakowanie Odpadów: Odpady zbelowane, tj. sprasowane i następnie zbelowane drutem stalowym.

Wykonawca musi podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) proces odzysku, któremu zostaną poddane odpady.

1. Odbiór Odpadów:

Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 18 Mg w przypadku części 1, 2 .

Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:

• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m

• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

• Wykonawca musi być wpisany do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), posiadać instalację do przetwarzania Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12 o mocy przerobowej [Mg/rok] nie mniejszej niż łączna ilość Odpadów na którą Wykonawca składa ofertę oraz posiadać odpowiednią decyzję administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12, tzn.:

- pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja, gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.

lub

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada numer rejestrowy w BDO oraz jeśli dla instalacji, gdzie będzie prowadzony proces odzysku Odpadów posiada potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592 ze zm.) do właściwego organu administracji publicznej do dnia 05.03.2020r. lub posiada aktualną decyzję pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12 wydaną po tej dacie.

Dla instalacji zlokalizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do przetwarzania Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12 równoważne decyzjom wymienionym powyżej, wydane zgodnie z przepisami kraju, w którym znajduje się instalacja.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:

a) dla części nr 1: co najmniej jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 5700 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami),

b) dla części nr 2: co najmniej jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 5700 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

Wykonawca składając ofertę na dwie części może wykazać tylko jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 5700 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami), tą samą dla części nr 1 oraz dla części nr 2.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 13:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego: „Eko Dolina” sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA, budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. XI SWZ.

Ustala się wadium łącznie dla wszystkich partii: 200 000,00 zł, słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych, w tym dla każdej z części w wysokości:

cz. 1) w ilości 7330 Mg (+/-) 10 Mg – 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych

cz. 2) w ilości 7330 Mg (+/-) 10 Mg – 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 uPzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, b i c, 3, 4, 5, 6, 7 uPzp.

3) w art. 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4) w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 , tj. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) – opisane zostały w rozdz. XIV SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2022