Services - 569351-2019

Submission deadline has been amended by:  57515-2020
02/12/2019    S232

Magyarország-Budaörs: Építési munka felügyelete

2019/S 232-569351

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519542
Fax: +36 75519569

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001320752019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001320752019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BAF kutatófúrások létesítése műszaki felügyelet

Hivatkozási szám: EKR001320752019
II.1.2)Fő CPV-kód
71247000 Építési munka felügyelete
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása.

Kutató létesítmények kivitelezésének műszaki felügyelete.

Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel.

Fúrás neve Fúrás típusa Min. hossz [m] Max. hossz [m] Fúrás célja

BAF-3 függőleges magfúrás 800 850 BAF fedő átfúrása

BAF-3A függőleges; 750 m-ig teljes 1200 1600 BAF átfúrása

Szelvény alatta magfúrás

BAF-4 függőleges magfúrás 700 800 BAF átfúrása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71247000 Építési munka felügyelete
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Nyugat-Mecsek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel. Az elvégzendő feladatok részletezése:

1.1. Minőségügyi terv elkészítése és jóváhagyatása a Megbízóval;

1.2. Műszaki felügyeleti tevékenység:

1.2.1) a kutatófúrások kivitelezésének műszaki felügyelete:

— a kivitelezés szakszerűségének felügyelete,

— a felügyelet során tapasztalt nem szerződés szerinti teljesítés (az érvényes, vonatkozó szabályzatok, utasítások be nem tartása), illetve hiányosság esetén a Vállalkozó figyelmeztetése, illetve a Megbízó azonnali tájékoztatása,

— a jóváhagyott műveleti tervek, utasítások betartásának felügyelete,

— a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

— a műbizonylatok meglétének, teljeskörűségének ellenőrzése.

1.2.2) a kutatófúrások kivitelezéséhez kapcsolódó tevékenységek műszaki felügyelete:

— a geodéziai kitűzés és bemérés helyességének, az egyéb előírt felmérések, vizsgálatok megvalósulásának ellenőrzése,

— a fúráshoz tartozó kiegészítő tevékenységek (béléscsövezés, cementezés stb.) szakszerűségének ellenőrzése,

— az elvégzett munka és a felhasznált anyagok mennyiségének nyilvántartása,

— az elvégzett mérések, telepített eszközök leírása és nyilvántartása,

— a fúrások véglegesítésének, illetve felszámolásának dokumentálása.

1.2.3) a munkafolyamatok rendjének és a biztonsági előírások betartásának felügyelete:

— a környezet- és természetvédelmi előírások betartásának, a tisztaság és a rend fenntartásának ellenőrzése,

— a kivitelezési munkák egymásra épülésének, a munkafolyamatok összehangoltságának ellenőrzése,

— a kivitelezés technológiájával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

— a munka és tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,

— a hulladékok kezelésének ellenőrzése,

— a minőség- és környezetfelügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolásának felügyelete.

1.3. Magkezelés és dokumentálási tevékenység:

1.3.1) magkezelés és a mintázásokhoz kapcsolódó feladatok:

— magkezelés a vonatkozó utasítás szerint,

— a magládák szállításhoz történő előkészítés ellenőrzése,

— a fúrómagok magraktárba szállításának figyelemmel kísérése (átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése),

— furadékminta vételének, illetve az öblítőfolyadék nyomjelzőtartalom mintázásának végrehajtása a vonatkozó utasításban leírtak szerint.

1.3.2) dokumentációk, jelentések készítése:

— napi és összesítő jelentések folyamatos készítése a megadott adatlapos formátumban,

— eseti jelentés készítése a rendkívüli eseményekről (baleset, műszaki baleset stb.) az eset bekövetkezte utáni 2. munkanappal bezárólag,

— kéthavi előrehaladási jelentés készítése a kivitelező teljesítésével összhangban a Megbízott tevékenységéről minden második hónap 5. munkanapjáig,

— fúrások műszaki záró dokumentációjának elkészítése.

1.4. Kapcsolattartás és egyéb feladatok:

— kapcsolattartás a Megbízóval (Kapcsolattartás rendje – a Megbízott dolgozza ki),

— műszakonkénti jelentési kötelezettség a Megbízó felé, a napi jelentések leadása folyamatos munkarend esetén az éjszakai műszak végén, egyműszakos rend esetén a műszak zárásakor,

— a napi jelentések haladéktalan megküldése a Vállalkozónak,

— egyeztetési kötelezettség a Vállalkozóval a napi jelentésekben szereplő adatokról, információkról,

— műszaki kérdésekben javaslattétel (szakértői tevékenység),

— a Vállalkozó szerződéses teljesítését akadályozó tényezők feltárása, azok elhárítására a szükséges intézkedések vagy javaslatok megtétele,

— operatív tevékenységek egyeztetése a Vállalkozóval.

A Megbízott köteles a szerződéses feladatok napi szintű koordinálására egy vezető műszaki felügyelőt megnevezni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmasságnál, az M.2.1) pont szerint bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtat meghaladó, szakmai gyakorlati ideje (max. további 18 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) pontban meghatározott 3 fő közül a legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkezőnek, az alkalmasságánál előírtat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max. további 18 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárva, oka: A fúrások létesítése folyamatosan történik, párhuzamosan, egymástól jelentős távolságra. Fontos minőségügyi szempont, hogy a kivitelezés lépéseinek, a helyszíni vizsgálatok folyamatainak ellenőrzése, felügyelete egységesen, azonos elvek alapján történjen, biztosítva ezzel a megfelelő minőségű és mennyiségű információ megszerzését a fúrások végső értékelő jelentéséhez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A kizáró okok hiányát igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.

A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bekezdés a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bek., valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia.

A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania.

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján arra, hogy az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek-re.

A Korm. rend. 3.§ (2)-(3) bek. és, 15.§ (1)-(2) bek. is irányadóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 12.§-ában foglaltakra is.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az Ajánlatkérő a II.2.5) pontban (értékelési részszempontoknál) földtani kutatófúrások kivitelezésénél szerzett alábbi gyakorlatot érti:

a) műszaki felügyelet alatt az alábbiakat érti: földtani kutatófúrások kivitelezésénél, felügyeleti-ellenőrzési tevékenység (ilyennek számít a tervek, műveleti utasítások stb. szerinti kivitelezés megvalósításának ellenőrzése); az elvégzett tevékenységek dokumentálása (ilyennek számít pl: a Megbízó által megadott formátumú adatlapokon, egységes stiláris és szerkesztési szempontok szerinti dokumentáció készítése); közvetlen munkavégzés (ilyennek számít pl: magkezelés, öblítőfolyadék nyomjelzése) és szakértői közreműködés (ilyennek számít pl: új műveletek, technológiák bevezetése, alkalmazása előtt szakmai elemzés készítése, valamint döntéshozatal előtt szakmai tanácsadás a Megbízó részére).

b) Az ajánlatkérő műszaki ellenőri tevékenység alatt, földtani kutatófúrások kivitelezésénél kifejtett olyan tevékenységet érti, amely során a bemutatott szakember, bármely jogviszonyban, bármely meglévő jogosultságával műszaki ellenőri tevékenységet végzett.

c) Földtani kutatófúrások kivitelezésénél, vezető műszaki felügyeleti tevékenyég alatt, az Ajánlatkérő az alábbi főbb feladatok ellátását érti, a műszaki felügyelet ellátó személyek munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, nyilvántartása; a fúrásműszaki záródokumentáció összeállítása és véglegesítése; részvétel a koordinációs értekezleteken, a szakmai egyeztetéseken, valamint folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás a Megbízó felé.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy az ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.

Az Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak kell igazolnia a megfelelést.

P.1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját csatolni kell. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon ellenőrzi.

P.2. A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja.)

P.3. A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja.)

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend. 19. § (7) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében az adózás előtti eredménye mindhárom üzleti évben negatív előjelű.

P.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (földtani kutatófúrási munkák és/vagy földtani kutatófúrási munkákat is magában foglaló, kivitelezési munkák műszaki felügyeletéből és/vagy műszaki ellenőrzéséből) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 30 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző elmúlt 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) a teljes árbevétele nem éri el összesen a nettó 50 000 000 HUF-ot.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ük)ben elért a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő/részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő/részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. (a továbbiakban Rend.) alapján az ajánlattevőnek (a továbbiakban AT) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő a továbbiakban AK) elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

AK Kbt. 69.§-a (4) szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:

M.1) A Rend. 21. § (3) a) alapján ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáit.

Az ismertetést a Rend. 22. § (1) a) és b) pontja szerint kell benyújtani.

A referencia igazolásnak tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés megállapítható legyen; a szerződésszerű teljesítés időpontját (kezdés és befejezés nap, hó, év); és nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

A közös AT-ként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolásnál a Rend. 22.§ (5) bek. az irányadó.

Az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2) Be kell mutatni azokat a szakembereket, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot, a szakmai tevékenységek rövid ismertetését (a gyakorlat alapjául hivatkozott projektek/ beosztások, feladatok megnevezését, a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét, gyakorlatot alátámasztó műszaki tartalom rövid leírását, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, (kezdés/befejezés, hó, év, részletezettséggel), csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratot.

Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1/ Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciákkal.

M.1.1/ Legalább 1 db befejezett, magfúrási munkát is magában foglaló, földtani kutató fúrások kivitelezésnél, műszaki ellenőrzési és/vagy műszaki felügyeleti referenciával.

M.1.2/ Legalább 1 db, magfúrási munkát is tartalmazó, földtani kutatófúrás műszaki záró dokumentáció készítési vagy ilyen dokumentáció ellenőrzési referenciával.

Az alkalmasság több referenciával is igazolható, és átfedés is lehetséges.

M.2/ Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1/ Legalább 1 fő fúrómérnök/geológus(mérnök)/bányamérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 12 hónap gyakorlata van földtani kutatófúrások kivitelezésénél, műszaki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőri és/vagy a műszaki felügyeletet irányító tevékenység végzésében és legalább egy olyan projektben részt vett, amelyben legalább egy 500 m mélységű földtani kutatófúrás kivitelezésénél műszaki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőri munkát látott el és/vagy a műszaki felügyeleti tevékenységet irányította;

M.2.2/ Legalább 3 fő, legalább középfokú geológusi/bányaipari/fúróipari végzettségű szakemberrel, akiknek legalább 12 hónap szakmai gyakorlata van földtani kutatófúrás kivitelezésénél műszaki felügyeleti tevékenység ellátásában.

Ajánlatkérő a megadott végzettséggel/képzettséggel/szakmai tapasztalattal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1/ és M.2/ pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (11) bekezdésére, a Rend. 24. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. A kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A számla banki átutalással 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a Kbt. 135. § (1), (5),(6) (11) bekezdései szerint. 12 db rész és a végszámla állítható ki. Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Előleg nincs. Az ajánlatkérő elfogad elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxis listának.

Kötbérek: Késedelmi: műszaki záró dokumentációjának késedelmes teljesítése esetén 1 %/nap, max. az érintett dokumentáció nettó díjának 15 %-a.

Hibás: az érintett rész nettó ellenértékének 25 %-a, max a nettó megbízási díj 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó megbízási díj 20 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/01/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/01/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Feltételek: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbesz. dok. az EKR001320752019-ről letölthető.

2. A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

3. Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia (Kbt.66.§ (5)) és nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2)-re, a Kbt. 67. § (4)-re a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) és (1) bek. k) kc) pontjára (EKR űrlapok).

4. Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max. 1-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6)).

5. Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) él a Kbt. 81.§ (5).

6. Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint.

7. IV.2.6) pont, kötöttség min. ideje a folyamatba épített ellenőrzés miatt 60 nap.

8. FAKSZ: dr. Deák Krisztina, 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz.1-2.deakugyvediiroda@tolna.net 9. Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó.

10. Irányadó jog és idő: MAGYARORSZÁG-on irányadó.

11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

12. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében nyilatkozni kell (EKR űrlap) és az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegy. kérelmet és az érkezéséről az igazolást.

13. Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9.§-a szerinti aláírás mintát csatolni kell. Term. személy/egyéni vállal./külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás minta)

14. Az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

15. Ajánlati biztosíték nincs.

16. Pontszám: 0–10 Módszer: 1-2. szempont (szakemberek): Képlet: P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin, ahol a legjobb= a 18 hónappal. 3. Az ajánlati ár: Képlet: P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.

17. Az ajánlathoz csatolni kell: a Közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés táblázatot, ami a szerződés 2. számú melléklete, kitöltve, nem szerkeszthető formátumban, és a nem szerkeszthető formával azonos tartalommal, szerkeszthető excel formátumban is. Ebből az Ajánlatkérő a „Szerződéses feladatok díjának képzése” „egységdíj” elnevezésű G oszlopot tekinti szakmai ajánlatnak!

18. Szerződéskötési feltétel, hogy a nyertes rendelkezzen:

a) fúrási tevékenység műszaki ellenőrzésére és/vagy felügyeletére vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel (EMAS, ISO 9001-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

b) olyan felelősségbiztosítással vagy felelősségbiztosításokkal, amely a Szerződés alapján a Megbízott által okozott személysérüléses károkra, a szerződésen kívül okozott dologi károkra, valamint a Megbízónak okozott és biztosítható szakmai felelősségi károkra nyújt fedezetet, továbbá kiterjed a munkabaleseti károkra, beleértve a társadalombiztosítási megtérítési követeléseket is. A felelősségbiztosítás(ok) káreseményenkénti kártérítési limitösszege – bele nem értve a munkáltatói felelősségbiztosítást – nem lehet alacsonyabb, mint 50 000 000 HUF.

Amennyiben a nyertes a fentieket nem igazolja, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződéskötéstől, és a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2019