Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 569402-2023

22/09/2023    S183

Česko-Praha: Záchranné služby

2023/S 183-569402

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Národní identifikační číslo: 00638927
Poštovní adresa: Korunní 2456/98
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 10100
Země: Česko
Kontaktní osoba: Martina Königsmarková
E-mail: zakazky@zzshmpp.cz
Tel.: +420 222070353
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zzshmp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění dalších pozemních výjezdových skupin dle ust. § 14 zákona č. 374/2011. Sb., pro území hl. m. Prahy

Spisové číslo: 84/2023
II.1.2)Hlavní kód CPV
75252000 Záchranné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel (dále také „ZZS HMP“) je poskytovatelem zdravotnické záchranné služby pro území hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že je třeba reagovat na zvýšený počet primárních událostí, rozhodl zadavatel po odsouhlasení svého zřizovatele, a to v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnické záchranné službě"), zajistit činnost výjezdových skupin na území hlavního města Prahy na základě smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče (dále „PPNP“) na území hl. m. Prahy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 32 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
75252000 Záchranné služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

území hl. m. Prahy

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem návrhu „Rámcové smlouvy o spolupráci při zajištění činnosti výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ (dále také „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace, je stanovení podmínek, za jakých bude dodavatel (dále také „poskytovatel PPNP“) pro zadavatele v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona o zdravotnické záchranné službě zajišťovat činnost pozemních výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci (dále „RZP“), včetně složení těchto výjezdových skupin a jejich začlenění do sítě zdravotnické záchranné služby řízené zdravotnickým operačním střediskem ZZS HMP a včetně podmínek úhrady nákladů spojených s činností výjezdových skupin.

Výjezdová skupina RZP poskytovatele PPNP bude obsazena podle zákona o zdravotnické záchranné službě, § 13 odst. 2 písm. b) - výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání.

Výjezdové skupiny RZP poskytovatele PPNP budou umístěny v souladu s aktuálním „Plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami“, který je vydáván v souladu s ust. § 5 odst. 6 zákona o zdravotnické záchranné službě, na konkrétní výjezdové základně (dále také „VZ“), kdy tyto VZ jsou součástí plánu pokrytí území hlavního města výjezdovými základnami.

Výjezdové skupiny RZP jsou současně povinny spolupracovat se ZZS HMP při likvidaci zdravotních následků při mimořádných událostech s hromadným postižením osob v rámci opatření a postupů dle traumatologického plánu (dále jen „mimořádné události" nebo „MU“), které by mohly postihnout území hl. m. Prahy, případně i oblasti sousedních krajů. Výjezdové skupiny RZP jsou povinny se řídit pokyny zdravotnického operačního střediska ZZS HMP.

Smlouva bude v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 3073 ze dne 28. 11. 2022 uzavřena s poskytovateli na 1 kalendářní rok (to znamená s účinností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024).

Rámcová smlouva bude uzavřena s více účastníky zadávacího řízení v souladu s § 132 odst. 3 písm. b) zákona. To znamená bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Zadavatel uzavře smlouvu se všemi účastníky zadávacího řízení, kteří splní zadávací podmínky (požadavky dle kritérií hodnocení – viz dále). Minimální počet účastníků zadávacího řízení, se kterými může být uzavřena „Smlouva o spolupráci při zajištění činnosti výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ je 2. Tato podmínka nebude platit v případě, že do tohoto zadávacího řízení nebude podán dostatečný počet nabídek nebo podané nabídky nesplní požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem. V takovém případě uzavře rámcovou kupní smlouvu zadavatel s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří takové požadavky splní, nebo předmětné zadávací řízení v souladu s § 133 odst. 2 zákona zadavatele zruší.

Bližší podmínky plnění jsou uvedeny ve smlouvě (Příloze č. 3 ZD) a jejích přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita plnění / Váha: 100 %
Cena - Váha: 0 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 32 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Hlavní CPV kód 75252000-7 Záchranná služba a další CPV kód 85323000-9 Zdravotnické služby veřejnosti.

Zadavatel dle § 116 odst. 4 ZZVZ stanovil pevnou cenu (předpokládanou hodnotu plnění) a bude hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění. Cena tedy není kritériem hodnocení. Hodnotícím kritériem je "Kvalita plnění" - váha 100% (viz bod 7.2 ZD).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona takto:

1) Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2) Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona takto:

Rozhodnutí hl. m. Prahy, že je dodavatel oprávněn poskytovat přepravu pacientů neodkladné péče. Dodavatel je povinen doložit oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území hl. m. Prahy dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Uvedený doklad podle § 77 odst. 1 zákona dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Dodavatel může v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahradit předložení dokladů v rámci nabídky k prokázání profesní způsobilosti čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení o prokázání kvalifikace, který je Přílohou č. 2 ZD.

Způsob prokázání profesní způsobilosti vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy:

Vybraný dodavatel předloží prosté kopie dokladů dle § 77 odst. 1 a 2 písm. c) zákona (pokud výše uvedené doklady nepředložil již v rámci nabídky nebo neuvedl konkrétní odkazy na veřejně dostupné stránky).

Blíže uvedeno - viz bod 4.3 ZD.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Výjezdová skupina RZP poskytovatele PPNP bude obsazena podle zákona o zdravotnické záchranné službě, § 13 odst. 2 písm. b) - výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Bližší podmínky plnění jsou uvedeny ve smlouvě (Příloze č. 3 ZD) a jejích přílohách.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/11/2023
Místní čas: 08:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/11/2023
Místní čas: 10:00
Místo:

Na adrese sídla zadavatele: Korunní 98, Praha 10, 4. patro

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek provede zadavatelem pověřená komise pro otevírání nabídek v souladu s §42 odst. 1 zákona. Otevírání nabídek bude v souladu se zákonem neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/09/2023