Diensten - 569453-2019

02/12/2019    S232

Finland-Tampere: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 232-569453

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: Hatanpään valtatie 30
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: 33541
Land: Finland
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Referentienummer: 3963/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankittava kokonaisuus käsittää Sotilaslääketieteenkeskuksen (SOTLK) terveysasemien käyttöön lääketieteellisen kuvantamisen sähköisen arkistointijärjetelmän sekä kuvankatseluohjelmat. Järjestelmä tulee olla liitettävissä kansalliseen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkistoon Kvarkkiin ja Kelan Kanta-palveluun. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n potilastietojärjstelmän kanssa. Kokonaisuus sisältää Järjestelmän käyttöönoton ja käyttökoulutuksen SOTLK:n henkilökunnalle sekä erikseen hinnoiteltavat Järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelut sekä päivityskoulutukset vuoden 2024 loppuun asti. Hankintaan sisältyy optioita.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä (myöhemmin Järjestelmä) tulee käyttöön SOTLK:n alaisuudessa toimiville terveysasemille eri puolille Suomea. Arkistointijärjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n kuvantamislaitteiden (liite 3) ja SOTLK:n käytössä olevan Mediatri-potilastietojärjestelmän kanssa, joka on liitetty Kelan KANTA-arkistoon. Järjestelmän tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ohjaa kuvantamista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1257/2015) terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjetelmäpalveluista määrittelee mitkä potilastiedot on tallennettava kansalliseen arkistointipalveluun. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on ohjeistanut lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset. Järjestelmän tulee olla virheetön. Hankinnan kohteen yleiskuvaus on esitetty liitteessä 1 ja järjestelmän vaatimukset on esitetty liitteessä 2.

Arkistointijärjestelmän integraatiorajapinnalle on asetettu ehdottomia vaatimuksia, koska puolustusvoimien järjestelmien tulee toimia Valtorin (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus) ylläpitämässä TUVE-verkossa. Tarjoajan tule sitoutua turvallisuusvaatimuksiin (liite 7). Tarjoajalla on oltava valmius käsitellä suojaustason STIV käyttö rajoitettu materiaalia sopimuskaudella, koska hankintasopimuksen täyttämiseksi annetaan laaditaan tai muuten käsitellään julkisuuslain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä tietoja. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat Järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakuutus. Ainoastaan henkilöturvallisuusselvityksen läpäisseet henkilöt saavat kulkuluvan puolustusvoimien tiloihin. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttöönotto, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tilaajan sovelluksen ottamiseksi tuotantokäyttöön. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttökoulutus SOTLK:n henkilöstölle. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat kouluttamiseen, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakutus, jos koulutus järjestetään tilaajan tiloissa. Järjestelmän päivitysten yhteydessä tulee järjestää päivityskoulutukset SOTLK:n henkilöstölle. Päivityskoulutuksia koskevat samat turvallisuusvaatimukset kuin käyttöönottokoulutusta. Hankintaan sisältyy järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelusopimus vuoden 2024 loppuun asti. Järjestelmän ylläpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä tarjoajan suorittamia toimia, joilla varmistetaan järjestelmän käytettävyys ja käyttövarmuus vaatimusmatriisissa (liite 2) edellytetyllä tasolla. Käyttövarmuudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä toimia tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Ylläpidon tulee sisältää järjestelmän versionvaihtojen, päivitysten, ohjelmistovirheiden korjauksien ja viranomaisten vaatimien määritysmuutosten vaatimat, tarjoajan toteuttamat toimet. Ylläpito sisältää myös loppukäyttäjien ja tilaajan teknisen ylläpidosta vastaavan henkilöstön tukipalvelut vaatimusmatriisin (liite 2) mukaisessa aikataulussa. Tarjoajan tulee nimetä vastuuhenkilöt Järjestelmän käyttöönottoon, kouluttamiseen ja ylläpito- ja tukipalveluihin. Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa nimettyjen vastuuhenkilöiden koulutus ja työkokemustiedot tarjouskilpailun voittajalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optio Päivityskoulutukset ajalle 1.1.2025–1.12.2029

Optio 1 Ylläpito ajalle 1.1.2025–31.12.2027 (3 vuotta)

Optio 2 Ylläpito ajalle 1.1.2028–31.12.2029 (2 vuotta)

Optio Kuvansiirto 10 000 .

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2019