Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 569474-2019

02/12/2019    S232

Sverige-Vänersborg: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2019/S 232-569474

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vänersborgs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1538
Postadress: Sundsgatan 29
Ort: Vänersborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 462 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Lars Nellbro
E-post: lars.nellbro@vanersborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vanersborg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxafnulky&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxafnulky&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förvaltning e-arkiv

Referensnummer: D.nr: 2019/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bakgrund

Avtal avseende e-arkiv har slutits (e-arkivleverantör) för 14 kommuner, dvs. UM. Utöver e-arkiv har UM behov av gemensam förvaltning. Tekniknära delar av denna gemensamma förvaltning ska upphandlas.

En temporär förvaltningsfunktion finns idag som hanterar såväl anslutningar av verksamhetssystem, arkiveringar och drift av tjänsten.

Breddinförandet har, gemensamt med temporär förvaltningsfunktion och e-arkivleverantör, påbörjats hösten 2019. Därefter följer anslutning av ytterligare ett antal verksamhetssystem för arkivering.

Upphandlad molntjänst omfattar:

Teknisk anslutning av kommunernas verksamhetssystem för kommande arkivering.

Hantera löpande produktion (arkivering).

Drift av tjänst inklusive underhåll, övervakning och support samt rådgivning kring tjänsten.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72250000 System- och stödtjänster
72252000 Dataarkivering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bakgrund

Avtal för e-arkiv har slutits mellan Ida Infront AB (e-arkivleverantör) och 14 kommuner, dvs UM. E-arkivleverantör kommer fortsatt ha en betydande roll i delar av processen. Utöver e-arkiv har UM behov av gemensam förvaltning. Tekniknära delar av denna gemensamma förvaltning ska upphandlas.

Införandet av iipax och anslutning av verksamhetssystemen PMO och EDP för Strömstads kommun har avslutas. Tjänsten (iipax) är ansluten till de 14 kommunerna.

En temporär förvaltningsfunktion finns idag som hanterar såväl anslutningar av verksamhetssystem, arkiveringar och drift av tjänsten.

Breddinförandet har, gemensamt med temporär förvaltningsfunktion och e-arkivleverantör, påbörjats hösten 2019. Utbildning av personal i kommunerna har genomförts. Anslutning av PMO för övriga kommuner pågår. Därefter följer anslutning av ytterligare ett antal verksamhetssystem för arkivering.

Omfattning

Nedanstående bild beskriver övergripande upphandlingens omfattning.

Upphandlad molntjänst omfattar:

Teknisk anslutning av kommunernas verksamhetssystem för kommande arkivering.

Hantera löpande produktion (arkivering).

Drift av tjänst inklusive underhåll, övervakning och support samt rådgivning kring tjänsten.

Utföra uppdrag inom området.

Varje kommun har ett antal verksamhetssystem som ska anslutas och sen arkivera till e-arkivet.

Teknisk anslutning av dessa verksamhetssystem samt att bistå vid kommande arkivering ingår i omfattningen. Dock kan vissa verksamhetssystem komma att packas upp av e-arkivleverantören.

Anslutning av verksamhetssystem görs enligt leveranshandboken (bilaga). Leverantörens uppdrag är del av fas 3 och 4. Observera att leveranshandboken inte är helt färdigställd.

I tjänsten ingår konsultstöd som avropas separat.

Projekteringen av verksamhetsanslutning är kommunernas ansvar och är ej en del av upphandlingen.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Leveransprocess

Nedanstående bild beskriver leveransprocessen och den del av den som ingår i den upphandlade tjänsten.

Molntjänsten omfattar:

Teknisk anslutning av kommunernas verksamhetssystem för kommande arkivering.

Hantera löpande produktion (arkivering).

Drift av tjänst.

Utföra uppdrag inom området.

Anslutning av verksamhetssystem görs enligt leveranshandboken (bilaga). Där leverantörens uppdrag är del av fas 3 och 4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 20/09/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/01/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/04/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/01/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/11/2019