Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 569508-2018

22/12/2018    S247    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2018/S 247-569508

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: инж. Зорница Батева
Електронна поща: z.bateva@mod.bg
Телефон: +359 35929220749
Факс: +359 35929880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: инж. Зорница Батева
Телефон: +359 35929220749
Електронна поща: z.bateva@mod.bg
Факс: +359 35929880611
код NUTS: 00

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и авторски надзор за Проект 3PL31002 — Ремонт на резервоари за съхранение на горива по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Референтен номер: 21-38-378
II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение № 8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.

Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 — Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 730 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Войскови район (ВР) 1796 – Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.

Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 — Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТП1— Професионална компетентност на проектантите / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: ТП2 — Организация за изпълнение на проектирането / Тежест: 30
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 730 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за проектант във връзка с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС).

Изискването се декларира в Част IV, Раздел „Б“ на е-ЕЕДОП.

Участникът доказва изискването чрез представяне на копие на застрахователната полица за валидна застраховка „Професионална отговорност“ за проектант на строежи първа категория съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРЗЗПС. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя в превод на български език).

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случаите, когато участник е декларирал, че ще използва подизпълнители, то те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на този критерии, то те трябва да отговарят на условието да притежават застраховка „Професионална отговорност“ и да не са налице основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва бъде застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ с минимална застрахователна сума по полицата 300 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходни дейности“ следва да се разбира проектиране u авторски надзор на складове/съоръжения за горива или складове/съоръжения за гориво-смазочни материали, с капацитет над 1 000 кубични метра.

Изискването се декларира в Част IV, Раздел „В“ на е-ЕЕДОП чрез попълване на описание, стойности, дати и получатели на услугата.

Изискването се доказва чрез представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Доказателство за извършените услуги, удостоверяващо съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника определен за изпълнител преди сключване на договора за обществената поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, или при изискване от възложителя на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, по всяко време, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критерия за технически и професионални възможности, то на основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил поне 2 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията, при които ще се изпълни поръчката, включващо представяне на гаранция, застраховка „Професионална отговорност“, удостоверения за проектантска правоспособност, освобождаване от ДДС, правата и задълженията на страните, сроковете за изпълнение и начина на плащане и други, са съгласно проекта на договор от документацията за обществената поръчка. Плащанията се извършват след приемане на изпълнените дейности съгласно проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/01/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/01/2019
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заявки за присъствие се подават до лицето за контакт по процедурата до един час преди провеждане на заседанието.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

— Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се допускат варианти,

— Всички документи трябва да бъдат на български език,

— Участникът трябва да поддържа офертата си валидна за срок от 6 месеца, считано от датата на получаване на офертата,

— Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е максимална и не може да бъде превишавана.

Основания за отстраняване от процедурата са, както следва:

— обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (декларират се в част III, раздели А, Б и В на ЕЕДОП и когато е приложимо, представяне на доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП),

— обстоятелства по чл. 327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП) и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 (декларация по образец — приложение №3 от документацията),

— обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП),

— обстоятелство по чл. 107 от ЗОП (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП),

— ограничения след освобождаване от висша публична длъжност съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (декларира се в част III, раздел Г на ЕЕДОП),

— посочване на цени в техническото предложение,

— представяне на вариантност на офертата,

— представяне на документи с невярно съдържание или документи, които не отговарят на образците в настоящата документация,

— предложена цена за изпълнение на поръчката, по-висока от посочената прогнозна стойност,

— неудължаване на срока за валидност на офертата след покана от страна на възложителя или предлагане на по-кратък срок на валидност от посочения документацията,

— неизпълнение на изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП.

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване чрез предоставяне ЕЕДОП единствено в електронен вид (във формат PDF, подписан с електронен подпис) по образец, в съответствие с указанията за попълването и представянето му в Раздел II от документацията за обществената поръчка.

Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % от стойността на договора, без включен ДДС, представена в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно изискванията на Приложение № 7.1 от документацията.

При сключване на договора за обществената поръчка изпълнителят следва да поиска освобождаване от ДДС по реда на чл. 173, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност на основание Споразумение относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители, ратифицирано със закон, обнародван в ДВ, бр. 83/24.9.2004 г. обн., ДВ, бр. 105/30.11.2004 г.

При желание от страна на заинтересованите лица в обществената поръчка може да бъде организиран оглед на обектите. Условията за участие в огледа са съгласно Раздел I, т. 8 от документацията за обществената поръчка.

Срокът за подаване на оферти е съобразен с разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от ЗОП.

*Участието в огледа не е задължително за изготвяне на офертата.

Нормативните документи на НАТО, упоменати в заданието за проектиране, не се разпространяват и не са приложени към настоящата документация с оглед спецификата и конфиденциалния си характер. Същите са необходими на етап изпълнение на договора. Въпреки това, възложителят предоставя възможност на участниците при желание от тяхна страна, отправено към лицата за контакт по процедурата, да се запознаят с документите на НАТО (на английски език) на място на адреса на възложителя.

* Участникът може да се запознае подробно с документите по процедурата в Профила на купувача на интернет страницата на МО: http://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2018