Dostawy - 569613-2020

Submission deadline has been amended by:  45486-2021
27/11/2020    S232

Polska-Płużnica: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 232-569613

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Płużnica
Krajowy numer identyfikacyjny: GPI.271.15.2020
Adres pocztowy: Płużnica
Miejscowość: Płużnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-214
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Stanula
E-mail: a.stanula@pluznica.pl
Tel.: +48 566875200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pluznica.pl/subpage-cityhall/11
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pluznica.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica – edycja II

Numer referencyjny: GPI.271.36.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica – edycja II, obejmujący w szczególności:

— ­instalacje fotowoltaiczne – 28 szt., obejmująca w szczególności montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 28 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii,

— pompy ciepła do CWU – 6 szt.,

— kolektory – 2 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL616

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica – edycja II, obejmujący w szczególności:

— ­instalacje fotowoltaiczne – 28 szt., obejmująca w szczególności montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 28 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii,

— pompy ciepła do CWU – 6 szt.,

— kolektory – 2 szt.

Zamówienie obejmuje wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, garażach wolnostojących i gruncie na terenie gminy Płużnica na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Budowa każdej instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła do CWU, kolektora słonecznego została przedstawiona w projekcie budowlanym, załączonym do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zmniejszenia ilości zamawianych instalacji w stosunku do ilości wskazanej w ust. 1. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawca wykona nie mniej niż 32 instalacje. W wyniku zastosowania prawa opcji, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w formularzu ofertowym, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Z tytułu skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 1 zamówienie (w tym zadanie, umowę) spełniające łącznie następujące warunki:

— o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN* (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100), polegające na dostawie wraz z montażem instalacji (mikroinstalacji) opartej na systemie fotowoltaicznym (systemach fotowoltaicznych). Wykonawca może wykazać się doświadczeniem także, jeżeli realizował wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. Wówczas zamawiający uzna warunek za spełniony także w przypadku, gdy ww. zamówienie było realizowane przez wykonawcę w ramach roboty budowlanej. W łącznej ilości min. 25 instalacji (w przypadku wskazania dwóch zadań, ilość instalacji podlega zsumowaniu),

— o mocy pojedynczej instalacji (mikroinstalacji) nie mniejszej niż 3,05 kWp.

* Wskazana wartość dotyczy 1 zadania/umowy lub maksymalnie 2 zadań/umów – w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku można sumować wartości robót/dostaw zrealizowanych w ramach maksymalnie dwóch zadań. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego, wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponował) przynajmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi min. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (powyższe uprawnienia zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);

c) wykonawca dysponuje (lub będzie dysponował) przynajmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, uczestniczącą i odpowiedzialną za jego realizację i posiadającą ważny certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do instalowania min. następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych (PV).

Certyfikat wydany na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 833 z późn. zm.) lub odpowiadają mu (inne) równoważne, ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m. in.: równoważny dokument wydany w tym państwie zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku IV dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, certyfikat wydany na zasadach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Jednostką odpowiedzialną w naszym kraju za akredytowanie szkoleń i instalatorów mikro- i małych instalacji OZE jest Urząd Dozoru Technicznego, który prowadzi także rejestr certyfikowanych instalatorów OZE. Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/01/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Siedziba zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020