Tjenesteydelser - 570092-2019

02/12/2019    S232

Danmark-Hillerød: Centraler

2019/S 232-570092

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: tkr@atp.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.atp.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om callcenter- og telefoni-løsning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
32540000 Centraler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

ATP indgik i 2016 kontrakt om callcenter- og telefoniløsning. Kontrakten blev tildelt TDC A/S.

Forud for tildelingen af kontrakten blev der offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (2015/S 248-452093) samt gennemført en fuld udbudsproces.

Nærværende ændring vedrører tillæg til Callcenter-kontrakten vedrørende talesyntese og Genesys Care Service.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 196-354444

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2016/S 196-354444
Betegnelse:

Kontrakt om callcenter og telefoniløsning

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
05/08/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: TDC A/S
By: København SV
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 60 221 276.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontraktens værdi (inden ændringerne) nedenfor under pkt. VII.2.3) er opgjort på grundlag af prissætningen i det vindende tilbud og under anvendelse af de mængdeangivelser og vægte, der var indeholdt i de beskrivende dokumenter til brug for tilbudsevalueringen. Kontraktens værdi efter ændringerne, som angivet nedenfor under pkt. VII.2.3), er udtryk for denne værdi plus værdien af ændringen omfattet af nærværende bekendtgørelse om ændring. Der er således ikke taget højde for øvrige ændringer i opgørelsen af værdierne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2019

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
32540000 Centraler
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
32544000 PABC-udstyr
32545000 PABC-systemer
32550000 Telefonudstyr
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit VII.2.2) nedenfor.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 60
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 175 382.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: TDC A/S
Postadresse: Teglholmsgade 1
By: København SV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

ATP har indgået tillæg til den ovenfor nævnte eksisterende kontrakt med TDC A/S om callcenter- og telefoniløsning. Ændringen vedrører tilkøb af talesyntese og Genesys Care Service.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Behovet for ændring er omfattet af udbudslovens § 183, idet ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver, da udviklingen af teknologien for talesyntese samt den forlængede transition ikke kunne forudses på tidspunktet for gennemførelse af udbuddet. Kontraktens overordnede karakter ændres ikke som følge af ændringen. Ændringens samlede værdi udgør 5,3 pct. af den oprindelige kontrakt.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 60 221 276.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 63 396 658.00 DKK