Строителство - 570145-2019

02/12/2019    S232

България-София: Строителни и монтажни работи

2019/S 232-570145

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Горунска — главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ — Черно море“
Електронна поща: g.gorunska@bgports.bg
Телефон: +359 28079999/+359 52687989
Факс: +359 28079966/ +359 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/333
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/333
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от специализирано поделение дирекция „Ръководство на корабния трафик — Черно море“ по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва:

— строително-монтажни работи за подновяване на съществуващите в 2 имота водопроводни и електрозахранващи съоръжения, както и ремонт на нарушени покривни покрития на сградите в тях,

— строително-монтажни работи за възстановяване на нарушени бетонови настилки в шест обекта, както и ремонт и подмяна на оградните съоръжения на обектите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
45330000 Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
45261910 Ремонт на покривни конструкции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

РПЦ „Кичево“, находящ се в ПИ с идентификатор 37099.45.200, с. Кичево, общ. Аксаково

РПЦ „Китка“, находящ се в ПИ с идентификатор 05311.49.146, с. Болярци, общ. Аврен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране и изпълнение на водопроводен клон.

Проектиране и изпълнение на електрозахранваща мрежа.

Направа на бетонна настилка.

Възстановяване на покривни покрития.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Програма за изпълнение на поръчката / Тежест: 40 т.
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 10 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45262300 Специализирани строителни работи по изливане на бетон
45340000 Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

МП2, м. Малка чайка, гр. Варна; МП3, с. Езерово, общ. Белослав; РКС „Варна-север“, м. Траката, гр. Варна; РКС „Каменар“, с. Каменар, общ. Варна; РКС „Галата 2“, м. Манол чешме, гр. Варна; РКС „Белослав 2“, общ. Девня

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Направа на бетонни настилки.

Възстановяване на оградни съоръжения.

Подмяна на входни и портални врати.

Укрепване на подова метална конструкция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Програма за изпълнение на поръчката / Тежест: 40 т.
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 10 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците и за двете обособени позиции трябва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ за съответната категория строеж. Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Към участниците за обособена позиция № 1:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката. Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбират дейности по проектиране (независимо от фазата на проектиране) и/или СМР, и/или инженеринг на обекти за външно електрозахранване — кабелни линии средно напрежение, изпълнение на трафопостове и външни водопроводни и канализационни мрежи, част от техническата инфраструктура, както и/или ремонтна дейност на сгради и съоръжения.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие минималната застрахователна сума за този вид проектиране и строителство.

Към участниците за обособена позиция № 2:

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие минималната застрахователна сума за този вид строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Към участниците за обособена позиция № 1:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 100 000 (сто хиляди) BGN без ДДС за последните 3 приключили финансови години или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При сключване на договор за доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, трябва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, сумарно от последните 3 приключили финансови години или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие минималната застрахователна сума за този вид проектиране и строителство и за съответната категория строежи. При сключване на договор, за доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, трябва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“.

Към участниците за обособена позиция № 2:

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие минималната застрахователна сума за този вид строителство и за съответната категория строежи. При сключване на договор, за доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, трябва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Към участниците за обособена позиция № 1:

1. Участникът следва да е изпълнил проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира извършването на дейности по проектиране, независимо от фазата на проектиране, на обекти, отнасящи се за външно електрозахранване кабелни линии средно напрежение, изпълнение на трафопостове и външни водопроводни и канализационни мрежи, част от техническата инфраструктура.

2. Участникът следва да е изпълнил СМР и/или инженеринг с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Под „СМР и/или инженеринг с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изграждане на нови и/или реконструкция на обекти, отнасящи се за външно електрозахранване кабелни линии средно напрежение, изпълнение на трафопостове и външни водопроводни и канализационни мрежи, част от техническата инфраструктура.

3. Участникът трябва да разполага с персонал и с екип от експерти, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

А. Проектанти.

Б. Екип за изпълнение на СМР:

а) Технически ръководите.

б) Координатор по безопасност и здраве.

4. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Към участниците за обособена позиция № 2:

1. Участникът следва да е изпълнил СМР с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Под „СМР с предмет и обем ,идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира обекти за изграждане на нови и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради и съоръжения.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на СМР с определена професионална компетентност, както следва:

а) Технически ръководител.

б) Координатор по безопасност и здраве.

3. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Към участниците за обособена позиция № 1:

1. Участникът следва да е изпълнил проектиране поне на 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да е изпълнил СМР (строително-монтажни работи) и/или инженеринг с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, поне на 1 обект за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

3. Участникът трябва да разполага с персонал и с екип от експерти, както следва:

А. Проектанти, притежаващи валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност, респективно призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации по части:

— „Електрическа“,

— „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“,

— „Геодезия“,

— „Пожарна безопасност“,

— „Временна организация на движението“,

— „План за безопасност и здраве“.

Б. Екип за изпълнение на СМР:

а) Технически ръководител — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в областта на строителството или диплома за завършено средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „строителен техник“. Да има минимум 3 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.

б) Координатор по безопасност и здраве — да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Да притежава валидно удостоверение или сертификат за завършен курс за длъжностно лице за безопасност и здраве или еквивалент.

4. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки.

Към участниците за обособена позиция № 2:

1. Участникът следва да е изпълнил СМР (строително-монтажни работи) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, поне на 1 обект за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на СМР, както следва:

а) Технически ръководител — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в областта на строителството или диплома за завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „строителен техник“. Да има минимум 3 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.

б) Координатор по безопасност и здраве — да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Да притежава валидно удостоверение или сертификат за завършен курс за длъжностно лице за безопасност и здраве или еквивалент.

3. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора по всяка обособена позиция е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция, издадена в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, като е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за срока на гаранционната поддръжка.

Подробно изискванията към гаранциите, сроковете и условията за усвояването и освобождаването им са уредени в указанията за подготовка на офертите и в проектите на договори по всяка обособена позиция.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

За обособена позиция № 1:

1. Авансово в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора без ДДС.

2. Междинно плащане — след изготвяне на инвестиционен проект, в размер на 20 % от стойността на договора без ДДС.

3. Окончателно плащане в размер на стойността на договора без ДДС след приспадане на авансовото и второто плащане.

За обособена позиция № 2:

1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора без ДДС.

2. Окончателно плащане в размер на стойността на договора без ДДС след приспадане на авансовото плащане.

Сроковете, условията и необходимите документи за плащанията са описани подробно в проектите на договори за всяка обособена позиция и в указанията за подготовка на офертите — част I от документацията за поръчката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението за участие се представя заверено копие на документ за създаване на обединението. В документа за създаване на обединение следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание договора задължително трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато участникът е обединение, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението на всяка обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация — част II от документацията за поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 25/05/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/01/2020
Местно време: 16:30
Място:

Заседателна зала в главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник:

1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон;

3. за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

4. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

5. който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

6. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

7. участници, които са свързани лица;

8. подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

9. предложил цена за изпълнение, надвишаваща общата максимална прогнозната стойност на поръчката или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

10. който е предложил по-кратък и/или по-дълъг срок за изпълнение или предложения срок не е цяло число или е посочен в друга единица, различна от посочените;

11. който след покана от възложителя и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си;

12. който не е изпълнил изискванията на техническата спецификация на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/11/2019