Доставки - 570180-2019

Submission deadline has been amended by:  604299-2019
02/12/2019    S232

България-София: Радарни системи

2019/S 232-570180

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Петър Петров — главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ — Черно море“
Електронна поща: pe.petrov@bgports.bg
Телефон: +359 52687978/+359 52685942
Факс: +359 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/332
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/332
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

II.1.2)Основен CPV код
34932000 Радарни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 7 (седем) бр. фабрично нови радиолокационни станции и осигуряване на гаранционната им поддръжка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34932000 Радарни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Обекти:

1. „Балчик 2“ — гр. Балчик

2. „Траката“ — гр. Варна

3. „Пост 2“ — гр. Варна

4. „Белослав 2“ — общ. Девня

5. „Поморие“ — гр. Поморие

6. „Росенец“ — общ. Бургас

7. „Леспорт“ — гр. Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва:

— изготвяне на системен проект,

— доставка на 7 (седем) броя фабрично нови радиолокационни станции от 1 производител съгласно техническата спецификация,

— демонтаж на съществуващите радарни антени и прилежащо оборудване от следните обекти „Балчик 2“, „Траката“, „Пост 2“, „Белослав 2“, „Поморие“, „Росенец“ („Ойл Порт“) и транспорт до склад на възложителя,

— подготовка на конструкцията на ЖРК за закрепване на новите радарни антени с редуктор, включително изработване на нова адаптираща метална конструкция за монтаж на новите радари, ако е необходимо, монтаж на новите антени с редуктор; обособяване и монтаж на трансивъри,

— настройки, пускане в действие и интегриране на данните от радарните станции в съществуващата система TRANSAS Navi-Harbour,

— тестове и приемане на функционалността на новите радарни станции в съществуващата система за управление на корабния трафик,

— обучение на служители на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 %
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционна поддръжка / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 20 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 480 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение е по предложение на участниците, но не по-кратък от 12 месеца и не по-дълъг от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания към участниците относно притежаване на определена правоспособност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката. Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбират доставки или дейности в областта на морските корабни и брегови проекти, свързани с проектиране, инсталиране и пускане в действие на морски системи за управление на трафика или за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации, проекти, свързани с електронни средства за навигационно наблюдение и управление, или реализация на VTS системи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) BGN без ДДС за последните 3 приключили финансови години или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участника е създаден или е започнал дейността си. При сключване на договор за доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, трябва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти сумарно от последните 3 приключили финансови години или за по-кратък период, в зависимост от датата, на която участника е създаден или е започнал дейността си, или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка в областта на морските корабни и брегови доставки за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации или свързани с електронни средства за навигационно наблюдение и управление или реализация на VTS системи.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

А. Ръководител проект.

Б. Експерт „Радиолокация и радари“.

3. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, както следва:

А. Ръководител проект:

Образование: висше образование със степен „магистър“ или „бакалавър“ по някоя от следните специалности: „Морска радиолокация“, „Радиотехника“, „Комуникационна техника и технологии“, „Морски свръзки“, „Компютърни комуникации“ или сродни специалности, или „магистър“ по специалности, свързани с реализация на технически проекти в областта на електронните морски системи.

Опит: не по-малко от 3 години на експертни нива или в ръководство на поне 1 проект в областта на морските корабни и брегови проекти, свързани с проектиране, инсталиране и пускане в действие на морски системи за управление на трафика, или за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации, или с ръководство или експертна дейност на проекти, свързани с електронни средства за навигационно наблюдение и управление или реализация на VTS системи.

Б. Експерт „Радиолокация и радари“:

Образование: висше образование със степен „магистър“ или „бакалавър“ по някоя от следните специалности: „Морска радиолокация“, „Морска радионавигация“, „Радиотехника“, „Комуникационна техника и технологии“, „Морски свръзки“, или „магистър“ по специалности, свързани с реализация на технически проекти в областта на електронните морски системи, включващи радари и радионавигационна техника, или системи за управление на морския трафик с електронни средства.

Опит: не по-малко от 3 години на експертни нива в областта на морските корабни и брегови проекти, свързани с проектиране, инсталиране и пускане в действие на морски системи за управление на трафика, или за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации, или с експертна дейност на проекти, свързани с електронни средства за корабно навигационно наблюдение и управление, както и опит в тестване и предаване на реализирани подобни системи, или в предприятия за производство на радари, или опит при работа с корабни и брегови радари, ARPA, ECDIS, AIS, VTS със задължително познаване на основните принципи на кохерентните твърдотелни (транзисторни) радари.

Експертът трябва да притежава валидно удостоверение издадено от производителя или негов оторизиран представител, в което да е описан обхватът на компетентност за извършване на монтаж на предложените от участника типове радиолокационни станции.

3. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция, издадена в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, като е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за срока на гаранционната поддръжка.

Подробно изискванията към гаранциите, сроковете и условията за усвояването и освобождаването им са уредени в указанията за подготовка на офертите и в проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Авансово плащане — в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойността на договора.

2. Междинно плащане — в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора.

3. Окончателно плащане — в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора.

Сроковете, условията и необходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор и в указанията за подготовка на офертите.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението за участие се представя заверено копие на документ за създаване на обединението. В документа за създаване на обединение следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание договора задължително трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато участникът е обединение, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническата спецификация — част II от документацията за поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 25/05/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/01/2020
Местно време: 09:30
Място:

Заседателна зала в главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник:

— за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП,

— за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон,

— за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,

— който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,

— който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— участници, които са свързани лица,

— подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок,

— предложил цена за изпълнение, надвишаваща общата максимална прогнозната стойност на поръчката, или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— който е предложил по-кратък или по-дълъг срок за изпълнение от заложения в документацията или предложеният срок не е цяло число или е посочен в друга единица, различна от посочените,

— който след покана от възложителя и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си,

— който не е изпълнил изискванията на техническата спецификация на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/11/2019