Доставки - 570180-2019

Submission deadline has been amended by:  604299-2019
02/12/2019    S232    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Радарни системи

2019/S 232-570180

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Петър Петров — главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ — Черно море“
Електронна поща: pe.petrov@bgports.bg
Телефон: +359 52687978/+359 52685942
Факс: +359 52632832

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/332

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/332
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

II.1.2)Основен CPV код
34932000 Радарни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 7 (седем) бр. фабрично нови радиолокационни станции и осигуряване на гаранционната им поддръжка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34932000 Радарни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Обекти:

1. „Балчик 2“ — гр. Балчик

2. „Траката“ — гр. Варна

3. „Пост 2“ — гр. Варна

4. „Белослав 2“ — общ. Девня

5. „Поморие“ — гр. Поморие

6. „Росенец“ — общ. Бургас

7. „Леспорт“ — гр. Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва:

— изготвяне на системен проект,

— доставка на 7 (седем) броя фабрично нови радиолокационни станции от 1 производител съгласно техническата спецификация,

— демонтаж на съществуващите радарни антени и прилежащо оборудване от следните обекти „Балчик 2“, „Траката“, „Пост 2“, „Белослав 2“, „Поморие“, „Росенец“ („Ойл Порт“) и транспорт до склад на възложителя,

— подготовка на конструкцията на ЖРК за закрепване на новите радарни антени с редуктор, включително изработване на нова адаптираща метална конструкция за монтаж на новите радари, ако е необходимо, монтаж на новите антени с редуктор; обособяване и монтаж на трансивъри,

— настройки, пускане в действие и интегриране на данните от радарните станции в съществуващата система TRANSAS Navi-Harbour,

— тестове и приемане на функционалността на новите радарни станции в съществуващата система за управление на корабния трафик,

— обучение на служители на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 %
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционна поддръжка / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 20 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 480 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение е по предложение на участниците, но не по-кратък от 12 месеца и не по-дълъг от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания към участниците относно притежаване на определена правоспособност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката. Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбират доставки или дейности в областта на морските корабни и брегови проекти, свързани с проектиране, инсталиране и пускане в действие на морски системи за управление на трафика или за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации, проекти, свързани с електронни средства за навигационно наблюдение и управление, или реализация на VTS системи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) BGN без ДДС за последните 3 приключили финансови години или за по-кратък период в зависимост от датата, на която участника е създаден или е започнал дейността си. При сключване на договор за доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, трябва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти сумарно от последните 3 приключили финансови години или за по-кратък период, в зависимост от датата, на която участника е създаден или е започнал дейността си, или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка в областта на морските корабни и брегови доставки за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации или свързани с електронни средства за навигационно наблюдение и управление или реализация на VTS системи.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

А. Ръководител проект.

Б. Експерт „Радиолокация и радари“.

3. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, както следва:

А. Ръководител проект:

Образование: висше образование със степен „магистър“ или „бакалавър“ по някоя от следните специалности: „Морска радиолокация“, „Радиотехника“, „Комуникационна техника и технологии“, „Морски свръзки“, „Компютърни комуникации“ или сродни специалности, или „магистър“ по специалности, свързани с реализация на технически проекти в областта на електронните морски системи.

Опит: не по-малко от 3 години на експертни нива или в ръководство на поне 1 проект в областта на морските корабни и брегови проекти, свързани с проектиране, инсталиране и пускане в действие на морски системи за управление на трафика, или за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации, или с ръководство или експертна дейност на проекти, свързани с електронни средства за навигационно наблюдение и управление или реализация на VTS системи.

Б. Експерт „Радиолокация и радари“:

Образование: висше образование със степен „магистър“ или „бакалавър“ по някоя от следните специалности: „Морска радиолокация“, „Морска радионавигация“, „Радиотехника“, „Комуникационна техника и технологии“, „Морски свръзки“, или „магистър“ по специалности, свързани с реализация на технически проекти в областта на електронните морски системи, включващи радари и радионавигационна техника, или системи за управление на морския трафик с електронни средства.

Опит: не по-малко от 3 години на експертни нива в областта на морските корабни и брегови проекти, свързани с проектиране, инсталиране и пускане в действие на морски системи за управление на трафика, или за обзавеждане на брегови или корабни радарни и комуникационни инсталации, или с експертна дейност на проекти, свързани с електронни средства за корабно навигационно наблюдение и управление, както и опит в тестване и предаване на реализирани подобни системи, или в предприятия за производство на радари, или опит при работа с корабни и брегови радари, ARPA, ECDIS, AIS, VTS със задължително познаване на основните принципи на кохерентните твърдотелни (транзисторни) радари.

Експертът трябва да притежава валидно удостоверение издадено от производителя или негов оторизиран представител, в което да е описан обхватът на компетентност за извършване на монтаж на предложените от участника типове радиолокационни станции.

3. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни мерки.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция, издадена в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, като е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за срока на гаранционната поддръжка.

Подробно изискванията към гаранциите, сроковете и условията за усвояването и освобождаването им са уредени в указанията за подготовка на офертите и в проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Авансово плащане — в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойността на договора.

2. Междинно плащане — в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора.

3. Окончателно плащане — в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора.

Сроковете, условията и необходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор и в указанията за подготовка на офертите.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението за участие се представя заверено копие на документ за създаване на обединението. В документа за създаване на обединение следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание договора задължително трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато участникът е обединение, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническата спецификация — част II от документацията за поръчката.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 25/05/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/01/2020
Местно време: 09:30
Място:

Заседателна зала в главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник:

— за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП,

— за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон,

— за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,

— който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,

— който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— участници, които са свързани лица,

— подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок,

— предложил цена за изпълнение, надвишаваща общата максимална прогнозната стойност на поръчката, или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— който е предложил по-кратък или по-дълъг срок за изпълнение от заложения в документацията или предложеният срок не е цяло число или е посочен в друга единица, различна от посочените,

— който след покана от възложителя и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си,

— който не е изпълнил изискванията на техническата спецификация на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/11/2019