Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizi - 570312-2022

17/10/2022    S200

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Usługi związane z odpadami

2022/S 200-570312

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117313, NIP 531-000-49-28, Regon 017441290
Adres pocztowy: ul. Rtm. Witolda Pileckiego100
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krakowska
E-mail: kkrakowska@zwikndm.pl
Tel.: +48 504177921
Faks: +48 227757328
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwikndm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwikndm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwikndm
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer referencyjny: ZP/5/09/22
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim, który polegać ma na: podstawianiu kontenera pod prasę, załadunku, transporcie komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu. Usługa realizowana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków "Południe" w Nowy Dwór Mazowiecki ul. W. Pileckiego 100

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim, który polegać ma na: podstawianiu kontenera pod prasę, załadunku, transporcie komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu.

2) Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał w następujący sposób:

a) Minimum dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00-9:00 (1 kontener) i 13:00-15:00 (1 kontener);

b) Kontenera typu KP 7 otwarty;

c) Nie ma możliwości składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków;

d) Używany sprzęt musi być szczelny.

3) Orientacyjna ilość wytworzona w ciągu 12 miesięcy to około 3 700 Mg. Sucha masa bez higienizacji 19%-21%, po higienizacji 30%-48%.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów

b) Podana w pkt 1 ppkt 3, ilość osadu jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przekazywanego osadu o maksymalnie 20 % (dwadzieścia procent) w stosunku do wartości określonej w pkt. 1 ppkt. 3 powyżej w zależności od rzeczywistej ilości wytworzonego osadu. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia o wielkości niższej niż wartość szacunkowa, określona w pkt. 1 ppkt 3 powyżej, lecz nie niższej niż 80% tej wartości określonej w pkt. 1 ppkt. 3 nie rodzi dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych ani uprawnień po stronie Wykonawcy, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za nieprzekazany osad.

c) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp i udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówienia polegającego na powtórzeniu usług odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Powyższe zamówienie może być udzielone w okresie trwania umowy, w przypadku, kiedy na oczyszczalni ścieków wytworzonych zostanie więcej niż 3 700 Mg osadów ściekowych. Zamawiający szacuje, że rozszerzony zakres usług może wynieść maksymalnie do 20 % (dwadzieścia procent) ilości podanej w pkt 1ppkt 3 osadów ściekowych.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 1 do SWZ "POZ".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp i udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówienia polegającego na powtórzeniu usług odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Powyższe zamówienie może być udzielone w okresie trwania umowy, w przypadku, kiedy na oczyszczalni ścieków wytworzonych zostanie więcej niż 3 700 Mg osadów ściekowych. Zamawiający szacuje, że rozszerzony zakres usług może wynieść maksymalnie do 20 % (dwadzieścia procent) ilości podstawowej, Tak więc wielkość zamówienie z prawem opcji: 3 700 Mg (zamówienie podstawowe) + 740 Mg (opcja) = 4 440 Mg

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. zo. o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwikndm SWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na platformie zakupowej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do transportu odpadów o kodzie 19 08 05 potwierdzone wpisem do rejestru BDO

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie musi wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 potwierdzone wpisem do rejestru BDO, w zakresach ilościowych pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia. Ilości odpadów określone w decyzji mają umożliwić pełną realizację niniejszego zamówienia w wymaganym terminie, tj. min. 4 440 Mg osadów.

Zamawiający wymaga aby instalacja do przetwarzania odpadów na dzień składnia ofert miała fizyczne możliwości realizacji zamówienia zgodnie z treścią wydanych decyzji. Nie może to być potencjalna możliwość przyjęcia odpadów o kodzie 19 08 05 uzależniona np. od przeprowadzenia modernizacji/rozbudowy/przebudowy instalacji. W ofercie należy podać lokalizację (miejsce) w którym odpady będą przetwarzane i numer decyzji zezwalającej na prowadzenie takiej działalności w tym miejscu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w rozdziale VII SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VIII SWZ

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z przesłanek opisanych w rozdziale VII SWZ

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2

i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium pisane są w rozdziale XII SWZ

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Sposoby zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia koli umowy regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współpracy, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zadania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego - platformy zakupowej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie oferty nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Katarzyna Krakowska - Kierownik Działu Inwestycji tel. 504 177 921 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 , z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

przewidywalny termin publikacji kolejnego ogłoszenia październik 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 73 38, biuro@zwik.nowydwormaz.pl

inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pan Piotr Kirpsza, IOD@zwikndm.pl, tel. 692-403-642

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z rozdziałem IX SWZ

Opis przygotowania oferty określa rozdz. XIV SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +8 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki te przysługują także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 505 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie zgodnie z art. 513 ustawy Pzp;

2) skarga do sądu, zgodnie z art. 579 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach wskazanych w art. 515 Pzp.

W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, sposób przygotowania oferty znajduje się w SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2022