Servizi - 570312-2022

17/10/2022    S200

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Usługi związane z odpadami

2022/S 200-570312

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117313, NIP 531-000-49-28, Regon 017441290
Adres pocztowy: ul. Rtm. Witolda Pileckiego100
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krakowska
E-mail: kkrakowska@zwikndm.pl
Tel.: +48 504177921
Faks: +48 227757328
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwikndm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwikndm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwikndm
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer referencyjny: ZP/5/09/22
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim, który polegać ma na: podstawianiu kontenera pod prasę, załadunku, transporcie komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu. Usługa realizowana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków "Południe" w Nowy Dwór Mazowiecki ul. W. Pileckiego 100

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim, który polegać ma na: podstawianiu kontenera pod prasę, załadunku, transporcie komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu.

2) Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał w następujący sposób:

a) Minimum dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00-9:00 (1 kontener) i 13:00-15:00 (1 kontener);

b) Kontenera typu KP 7 otwarty;

c) Nie ma możliwości składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków;

d) Używany sprzęt musi być szczelny.

3) Orientacyjna ilość wytworzona w ciągu 12 miesięcy to około 3 700 Mg. Sucha masa bez higienizacji 19%-21%, po higienizacji 30%-48%.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów

b) Podana w pkt 1 ppkt 3, ilość osadu jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przekazywanego osadu o maksymalnie 20 % (dwadzieścia procent) w stosunku do wartości określonej w pkt. 1 ppkt. 3 powyżej w zależności od rzeczywistej ilości wytworzonego osadu. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia o wielkości niższej niż wartość szacunkowa, określona w pkt. 1 ppkt 3 powyżej, lecz nie niższej niż 80% tej wartości określonej w pkt. 1 ppkt. 3 nie rodzi dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych ani uprawnień po stronie Wykonawcy, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za nieprzekazany osad.

c) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp i udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówienia polegającego na powtórzeniu usług odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Powyższe zamówienie może być udzielone w okresie trwania umowy, w przypadku, kiedy na oczyszczalni ścieków wytworzonych zostanie więcej niż 3 700 Mg osadów ściekowych. Zamawiający szacuje, że rozszerzony zakres usług może wynieść maksymalnie do 20 % (dwadzieścia procent) ilości podanej w pkt 1ppkt 3 osadów ściekowych.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 1 do SWZ "POZ".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp i udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówienia polegającego na powtórzeniu usług odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Powyższe zamówienie może być udzielone w okresie trwania umowy, w przypadku, kiedy na oczyszczalni ścieków wytworzonych zostanie więcej niż 3 700 Mg osadów ściekowych. Zamawiający szacuje, że rozszerzony zakres usług może wynieść maksymalnie do 20 % (dwadzieścia procent) ilości podstawowej, Tak więc wielkość zamówienie z prawem opcji: 3 700 Mg (zamówienie podstawowe) + 740 Mg (opcja) = 4 440 Mg

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. zo. o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwikndm SWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na platformie zakupowej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienia do transportu odpadów o kodzie 19 08 05 potwierdzone wpisem do rejestru BDO

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie musi wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 potwierdzone wpisem do rejestru BDO, w zakresach ilościowych pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia. Ilości odpadów określone w decyzji mają umożliwić pełną realizację niniejszego zamówienia w wymaganym terminie, tj. min. 4 440 Mg osadów.

Zamawiający wymaga aby instalacja do przetwarzania odpadów na dzień składnia ofert miała fizyczne możliwości realizacji zamówienia zgodnie z treścią wydanych decyzji. Nie może to być potencjalna możliwość przyjęcia odpadów o kodzie 19 08 05 uzależniona np. od przeprowadzenia modernizacji/rozbudowy/przebudowy instalacji. W ofercie należy podać lokalizację (miejsce) w którym odpady będą przetwarzane i numer decyzji zezwalającej na prowadzenie takiej działalności w tym miejscu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w rozdziale VII SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VIII SWZ

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z przesłanek opisanych w rozdziale VII SWZ

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2

i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium pisane są w rozdziale XII SWZ

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Sposoby zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia koli umowy regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współpracy, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zadania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego - platformy zakupowej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie oferty nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Katarzyna Krakowska - Kierownik Działu Inwestycji tel. 504 177 921 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 , z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

przewidywalny termin publikacji kolejnego ogłoszenia październik 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 73 38, biuro@zwik.nowydwormaz.pl

inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pan Piotr Kirpsza, IOD@zwikndm.pl, tel. 692-403-642

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z rozdziałem IX SWZ

Opis przygotowania oferty określa rozdz. XIV SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +8 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki te przysługują także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 505 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie zgodnie z art. 513 ustawy Pzp;

2) skarga do sądu, zgodnie z art. 579 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach wskazanych w art. 515 Pzp.

W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, sposób przygotowania oferty znajduje się w SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2022