Услуги - 570319-2018

22/12/2018    S247

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2018/S 247-570319

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Архиви“
Национален регистрационен номер: 000697600
Пощенски адрес: ул. Московска № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Лиана Битракова
Електронна поща: L.Bitrakova@archives.government.bg
Телефон: +359 29400201
Факс: +359 29801443
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.archives.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.archives.government.bg/orders-555-1267-
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Друга дейност: държавна администрация

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция „Архиви“

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва приемане и предаване на пощенски пратки за нуждите на Държавна агенция „Архиви“ по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-25 от 4.10.2017 г. с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ на Централния орган за покупки.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Приемането и предаването на пощенските пратки се осъществява от и на адресите на възложителя (централната администрация и териториалните структури на ДАА) по списък (приложение № 4) към поканата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва приемане и предаване на пощенски пратки за нуждите на Държавна агенция „Архиви“ по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. на Централния орган за покупки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката е проведена изцяло електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https:/sevop.minfin.bg, в отговор на покана, изх. № 26-00-81 от 13.11.2018 г. за участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, под № 1013 в СЕВОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-184037
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1013
Наименование:

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция „Архиви“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение № 265 от 14.12.2018 г. на председателя на Държавна агенция „Архиви“ процедурата за вътрешен конкурентен избор под № 1013 в СЕВОП с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на „Държавна агенция „Архиви“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП е прекратена, поради това че всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: https://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2018