Diensten - 570471-2019

03/12/2019    S233

België-Brussel: Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits en controles, en de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

2019/S 233-570471

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migratie en Veiligheidsfondsen: Financiële middelen
Postadres: LX-46 5/119
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits en controles, en de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

Referentienummer: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst beoogt het verlenen van diensten voor auditprogramma‘s en projecten die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd in het kader van de programma's die worden beheerd door het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken, hetzij in de vorm van rechtstreeks, gedeeld of indirect beheer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212400 Uitvoeren van fraudeonderzoek
79212500 Controleren van de boekhouding
79212200 Uitvoeren van interne controle
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

EU-lidstaten + Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst stelt de aanbestedende dienst in staat om de algemene voorwaarden en bepalingen vooraf op te stellen voor de uitvoering van de soorten diensten zoals hieronder vermeld, voor de programma‘s en projecten die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd volgens de hierboven vermelde programma‘s gedurende een bepaalde periode. De raamovereenkomst wordt gebruikt voor de financiering van audits die worden uitgeschreven op initiatief van de aanbestedende dienst.

Taken:

Gegroepeerde auditopdrachten:

— onder rechtstreeks beheer:

Financiële audits/uitgavencontroles op locatie

— onder gedeeld beheer:

Audits van projecten/audits van rekeningen/jaarrekeningen/financiële audits/uitgavenverificaties/complementaire of speciale auditopdrachten.

— onder rechtstreeks beheer:

Systeemaudit/opnieuw uitgevoerde audits/ informatietechnologische (IT) audits

Onder beide beheersvormen:

Technische en ondersteuningsdiensten aan de aanbestedende dienst tijdens eigen audits en veldwerk/verificatie van de financiering/technische en ondersteuningsdiensten aan de aanbestedende dienst met bijbehorende deskauditwerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zoals vermeld in de technische specificaties / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-575304
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits en controles, en de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ernst and Young Réviseurs D'entreprises SCCRL
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits en controles, en de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deloitte, S.L
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits en controles, en de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren
Plaats: Melle
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baker Tilly Sofideec
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2019