Usługi - 570471-2019

03/12/2019    S233

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

2019/S 233-570471

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resouces
Adres pocztowy: LX-46 5/119
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Faks: +32 22979590
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

Numer referencyjny: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
II.1.2)Główny kod CPV
79212000 Usługi audytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie usług z zakresu audytów programów i projektów finansowanych z budżetu Unii w ramach programów zarządzanych przez Dyrekcję Generalną do Spraw Migracji i Wewnętrznych oraz Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Konsumentów w sposób bezpośredni, dzielony lub pośredni.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212400 Usługi audytu nadużyć finansowych
79212500 Usługi kontroli rachunkowej
79212200 Usługi audytu wewnętrznego
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

kraje członkowskie UE + Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa umożliwia instytucji zamawiającej wcześniejsze wprowadzenie zasad i warunków niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych usług w odniesieniu do programów i projektów finansowanych z budżety Unii w ramach powyższych programów w danym okresie. Umowa ramowa zawarta zostaje w celu finansowania audytów rozpoczynanych z inicjatywy instytucji zamawiającej.

Zadania:

Zadania z zakresu określonych partii audytów:

— w ramach zarządzania bezpośredniego:

audyty finansowe / kontrole wydatków na miejscu

— w ramach zarządzania dzielonego:

zadania w zakresie uzupełniających lub szczegółowych audytów projektów / audytu rachunków / sprawozdań finansowych / audytów finansowych / kontroli wydatków

— w ramach zarządzania bezpośredniego:

audyt systemu / ponowny audyt / audyty w zakresie technologii informacyjnych (IT)

W ramach obu typów zarządzania:

usługi pomocy technicznej i wsparcia na rzecz instytucji zamawiającej w trakcie jej własnych audytów i prac w terenie / weryfikacja funduszy / usługi pomocy technicznej i wsparcia na rzecz instytucji zamawiającej z powiązaną kontrolą dokumentacji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jak podano w specyfikacji technicznej / Waga: 70 %
Cena - Waga: 30 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 249-575304
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ernst and Young Réviseurs D'entreprises SCCRL
Miejscowość: Diegem
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deloitte, S.L
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren
Miejscowość: Melle
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baker Tilly Sofideec
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR FRANCE
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019