Lucrări - 570533-2019

03/12/2019    S233

România-Țuțora: Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

2019/S 233-570533

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Țuțora (Primăria Comunei Tutora)
Număr naţional de înregistrare: 4540224
Localitate: Țuțora
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Țară: România
Persoană de contact: Ana Maria Gardan
E-mail: primariatutora@yahoo.com
Telefon: +40 232298800
Fax: +40 232298811

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariatutora.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081531
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Înființare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași”

Număr de referinţă: 48
II.1.2)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, asigurare asistența tehnica pe parcursul execuției lucrărilor și execuție de lucrări pentru obiectivul „Infiintare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași”.

Valoarea estimata este de 38 752 293 RON fără TVA si este compusa din:

1) Servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului – 1 017 494 RON fara TVA,

2) Executie de lucrari – 37 734 799 RON fara TVA.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertel […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 38 752 293.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233140 Lucrări de drumuri
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Comuna Tutora.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achizitie publică de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul „Infiintare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași” finantat prin Fondul de Dezvoltare și Investitii administrat de autoritatea gestionara Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (C.N.S.P.).

Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele proiect tehnic (PT) + proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) + detalii de execuție (DE) + caiete de sarcini pe specialități (CS) + documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, obținerea autorizației de construire, asistența tehnică a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor și execuția lucrărilor.

Valoarea estimata este de 38 752 293 RON fără TVA calculată astfel:

— Proiectare: 1 017 494 RON fără TVA (cap. 3.5.4 „Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor” – 0,00 RON fără TVA + cap. 3.5.6 „Proiect tehnic, DDE, DTAC, POE” – 739 996,00 RON fără TVA + cap. 3.8.1 „Asistenta tehnica din partea proiectantului” – 277 498,00 RON fără TVA),

— Execuţie: 37 734 799 RON fără TVA (cap. 2.1 – 550 000,00 RON fără TVA + cap. 4.1 – 36 449 800,00 RON fără TVA + cap. 4.2 – 50 000,00 RON fără TVA + cap. 4.3 – 500 000,00 RON fără TVA + cap. 5.1.1 – 184 999,00 RON fără TVA).

Durata: 20 luni impartite astfel:

— 15 zile de la data atribuirii contractului pentru documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, inclusiv depunerea lor la institutiile abilitate,

— 15 zile de la data obtinerii tuturor avizelor, pentru proiect tehnic + detalii de executie,

— 19 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, pentru executia de lucrari si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea și metodologia / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 20
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondul de Dezvoltare și Investitii.

Autoritate gestionara: Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertanti/asociati/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (model sectiunea „Formulare”) din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Albu Cristinel, primar,

— Mihăilă Doru, viceprimar,

— Voda Marina, contabil,

— Amarandei Anton, secretar,

— Nita Ioan Marcel, consilier personal,

— Gardan Ana-Maria, inspector agricol.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) a fost de minim 50 000 000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 – 1 EUR = 4,5682 RON, 2018 = 4.6535 RON. Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 și 2018 publicat de B.C.E. si apoi in lei folosind cursul de mai sus dat.

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat în SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016 si 2017, 2018 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare, a dus la bun sfarsit/finalizat, lucrari de construire/reabilitare/extindere de retele edilitare (retele de apa si/sau de canalizare) in valoare cumulata de minim 37 734 799,00 RON fără TVA, la nivelul a maxim 5 contracte.

Nota 1: prin lucrari duse la bun sfârsit în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 13, se întelege:

(a) lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau

(b) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor sau

(c) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală. Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare, a dus la bun sfarsit/finalizat, servicii de proiectare (faza proiect tehnic, asistenta tehnica), aferente lucrarilor de construire/reabilitare/extindere de retele edilitare (retele de apa si/sau de canalizare), in valoare cumulata de minim 1 017 494,00 RON fără TVA, la nivelul a maxim 5 contracte.

Nota 1: prin servicii duse la bun sfârsit în cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art. 13, se întelege: servicii recepționate care sunt însoțite de proces-verbal de predare-primire a documentatiilor aferente obiectului contractului. Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/serviciile de proiectare. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesele-verbale de recepție a lucrarilor sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. DUAE completat de ofertant în care vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ sectiunea „Formulare”) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/ serviciile de proiectare. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesele-verbale de recepție a serviciilor sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ sectiunea „Formulare”) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea.

DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ sectiunea „Formulare”). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/07/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare si experti tehnici cooptati, daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

În vederea completării DUAE, operatorii economici vor accesa SEAP. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. Corespondența și toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română sau însoțite de traducere autorizată în limba română.

Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este în sarcina ofertantului, sub sancțiunea respingerii ofertei.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări.

În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta:

— „Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential”, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin. (1) din H.G. 395/2016,

— „Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire”.

Note:

1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe locul 1 avand punctaje egale: daca 2 sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc au punctaje egale, atunci pentru departajare autoritatea contractanta va stabili castigatoare oferta cu cel mai mic pret. Dacă si preturile sunt egale, pentru departajare se va solicita prin intermediul SEAP ofertantilor in cauza o noua propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara este cea mai scazuta;

2) Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscurile, datele necesare pregatirii și elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea contractantă asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata autoritatii contractante (AC), în scris.

Ofertantul, in functie de datele furnizate prin caietul de sarcini si in urma vizitei la teren, are libertatea da a-si intocmi si obligatia de a-si asuma solutia tehnica și propunerea financiara pentru obiectivul de investitie propus.

AC precizează ca orice solicitare suplimentară pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comuna Țuțora
Adresă: Str. Principală nr. 139
Localitate: Țuțora
Cod poștal: 707560
Țară: România
E-mail: contact@comunatutora.ro
Telefon: +40 232298800
Fax: +40 232298811

Adresă internet: www.primariatutora.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/11/2019