Bauleistung - 570597-2019

03/12/2019    S233    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Tuszyma: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2019/S 233-570597

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
Postanschrift: 147
Ort: Tuszyma
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 39-321
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Jemioło
E-Mail: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 175813111
Fax: +48 172277020

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tuszyma.krosno.lasy.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddz. 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych. Zadanie nr 04-24-1.1-01.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.1.7.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Roboty budowlane polegające na modernizacji zbiornika retencyjnego.w oddz.72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45112100 Grabenaushub
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45240000 Wasserbauarbeiten
45246200 Flussuferbefestigungsarbeiten
45248000 Bauarbeiten für hydromechanische Anlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Tuszyma, Leśnictwo Goleszów, oddz. 72, działki o nr ewid. 850, 851, miejscowość Goleszów, gmina Mielec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zam. jest wykonanie robót budowlanych polegających modernizacji zbiornika retencyjnego w oddz.72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączonej Dokumentacji projektowej w skład której wchodzi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiar robót-stanowiące załącznik nr1 do SIWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SIWZ, postanowieniami zawartej umowy, Dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz sztuką budowlaną. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nie ujęte w „Przedmiarze robót”, a konieczne do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.Szczegółowe warunki realizacji zam.zawiera wzór umowy. We wszystkich miejscach SIWZ lub dok.technicznej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen tech., aprobat, specyfikacji tech. i systemów referencji tech., o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zam.Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy i art. 30 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Główny przedmiot zamówienia:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

45246200-5 Budowa wałów rzecznych

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy osób wykonujących czynności, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, dotyczące następujących robót:

a)Przygotowania terenu pod budowę,

b)Roboty ziemne,

c)Umocnienie grobli ziemnej,

d)Budowa przelewu wieżowego,

e)Budowa placu manewrowego oraz studni czerpalnej na cele ppoż.,

f)Roboty inne(pozycje 47-57 Przedmiaru robót).

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy oraz w dziedzinie geodezji i kartografii, tj. geodeta.

Dodatkowo Wykonawca winien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów personalnych i jeżeli uzna, że do realizacji zamówienia jest potrzebna większa ilość osób, to jest zobowiązany do zatrudnienia (przez wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (t. j.:Dz.U.z 2019r. poz.1040,1043,1495.).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA cd.II.2.13

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0005/16 cd.II.2.4) O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 Ustawy PZP mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy PZP oraz art.24 ust. 5 pkt1-8 Ustawy PZP. Zgodnie z przepisem art.24 ust.5 ustawy Pzp, z postęp. o udzielenie zamówienia pub. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: cd.II.2.14)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cd.II.2.13. 1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j..: Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802, 2089.) cd.III.1.1)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

Cd.II.2.14 lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089.); - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy Pzp;

3)jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 Ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy Pzp z:

a)zamawiającym

b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego

c)członkami komisji przetargowej

d)osobami, które złożyły oświadczenie o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy Pzp,

Chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp;

4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp;

5)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych - art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;

6)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp - art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp;

7)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych - art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt. 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a)Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

b)Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub cd.III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej-Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania warunku dot. sytuacji finansowej należy przedłożyć dokument-informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Cd.III.1.1) zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

3)zdolności technicznej lub zawodowej:

a)W zakresie doświadczenia.

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną z zakresu inżynierii wodnej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

b)W zakresie dysponowania potencjałem technicznym

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej następującymi maszynami, urządzeniami i pojazdami:

— 1 szt.-samochód ciężarowy- wywrotka o ładowności co najmniej 16 ton,

— 1 szt.-spycharka gąsienicowa,

— 1 szt.-koparka o poj. łyżki co najmniej 1,0 m 3

— 1 szt.-koparka o poj. łyżki co najmniej 0,6 m3

— 1 szt.-koparko-ładowarka o poj. łyżki co najmniej 1 m3

— 1 szt.-równiarka samojezdna,

— 1 szt.-walec mechaniczny.

Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), w/w warunek mogą spełnić łącznie.

c)W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia

Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

— Minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi specjalności hydrotechnicznej*.

*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

Ponadto Zamawiający wymaga ciągłej obecności kierownika budowy na terenie inwestycji w trakcie realizacji robot budowlanych.

— Minimum 4 pracownikami, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem w zakresie:

•kierowca samochodów ciężarowych- co najmniej 1 osoba;

•operator spycharek, koparek lub koparko - ładowarek - co najmniej 3 osoby.

Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), w/w warunek mogą spełnić łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą znajduje się w pkt 13.1. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” oraz pkt. 18 „Opis sposobu przygotowania oferty”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności:

1)spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

2)spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań,

3)brak podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 12.4. SIWZ znajduje się w pkt 13.2.SIWZ "Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty Wykonawca dołącza:

1.oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj.:

a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 4f do SIWZ)

b)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o którym mowa z § 2 ust. 4 pkt 10, Rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) (zał. nr 4d do SIWZ)

c)wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony w sposób, umożliwiający identyfikację urządzeń technicznych (zał.nr 4e do SIWZ).

d)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

e)odpis z właściwego cd.III.1.3)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd.III.1.2. rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

f)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

i)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) (zał.nr 4c do SIWZ);

j)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) (zał.nr 4c do SIWZ);

k)oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (zał. nr 4c do SIWZ);

l)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (zał. nr 4c do SIWZ);

m)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) (zał. nr 4c do SIWZ);

n)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (zał.nr 4b do SIWZ).

Dokumenty wskazane w pkt 13.2. lit. a – m SIWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w ...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pkt 13.2. lit. a – m powinny być aktualne na dzień złożenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust 1 pkt 5 Ustawy PZP.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

(1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

(2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2)złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego albo innego dokumentu służącego wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3)przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.2. lit. e-m SIWZ Dokumenty wymienione w pkt 13.2. lit. e-m SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)o których mowa w pkt 13.2. lit. e), f) i g) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z... cd.IV.2.7)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:

1. wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2. przedłożyć dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

3. przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia;

4. przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5. podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców.

6. Harmonogram rzeczowo- finansowy wraz z kosztorysem.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Nadleśnictwo Tuszyma, 39-321 Tuszyma 147, Sala konferencyjna, parter

Cd.III.1.4)właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)o których mowa w pkt 13.2.lit. h)SIWZ cd.VI.3)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Informację o możliwych formach wniesienia wadium zawarto w pkt 16.3. SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. IV.2.7)składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 13.5. ust. 1 lit. a) i pkt 13.5 ust. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 13.5. ust. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 13.6.SIWZ stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a)w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b)oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

c)JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d)dokumenty, o których mowa w pkt 13.2. lit. e- n SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

e)wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (Pełnomocnik), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

g)Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez cd.VI.4.3)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie Ustawy. 2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej papierowej lub elektronicznej opatrzonej własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Cd.VI.3) Pełnomocnika konsorcjum lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

RODO. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Tuszyma z siedzibą 39-321 Tuszyma 147. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Andrzej Kochmański. Wszelkie informacje nt. RODO zawiera rozdział 27 SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019