Bauleistung - 570806-2019

03/12/2019    S233

Polen-Radom: Straßenbauarbeiten

2019/S 233-570806

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Radomski, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Postanschrift: ul. Graniczna 24
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Szewczyk
E-Mail: sekretariat@pzdp.radom.pl
Telefon: +48 483815060
Fax: +48 483815060

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://pzd-radom.finn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy miasta Radomia oraz powiatu Radomskiego w zakresie rozbudowy dróg powiatowych nr 3503W i nr 3507W wraz z budową ści...

Referenznummer der Bekanntmachung: PZD.I.252.1.25.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice–Jarosławice–Cerekiew–Radom wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku od km 7+038,52 do km 15+687,00

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233162 Bau von Fahrradwegen
34928110 Straßen-Leitplanken
45233140 Straßenarbeiten
34922100 Straßenmarkierungen
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45232410 Kanalisationsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45233290 Installation von Straßenschildern
34992200 Verkehrsschilder
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45233253 Oberbauarbeiten für Fußwege
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Zakrzew, powiat radomski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy miasta Radomia oraz powiatu radomskiego

Część 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice–Jarosławice–Cerekiew–Radom wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku od km 7+038,52 do km 15+687,00

W ramach zadania należy wykonać m.in.:

— roboty rozbiórkowe,

— rozbudowę drogi w zakresie jezdni, poboczy, odwodnienia itd.,

— budowę ciągów pieszorowerowych,

— budowę ścieżki rowerowej,

— budowę chodnika,

— oznakowanie pionowe i poziome,

— budowę kanalizacji deszczowej,

— budowę oświetlenia ulicznego,

— zakup i montaż urządzeń rowerowej infrastruktury towarzyszącej: wiaty ze stojakami na rowery.

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

1) kosztorysie ofertowym;

2) dokumentacji projektowej;

3) szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST),

zawartych w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne objęte zamówieniem, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).

*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają istotne postanowienia umowy zawarte w tomie II SIWZ.

Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz świadczące usługi obsługi geodezyjnej nie wykonują pracy pod kierownictwem.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/10/2018
Ende: 31/10/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPMA.04.03.01-14-9828/17

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 209-476449

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: PZD.I.252.1.25.2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice–Jarosławice–Cerekiew–Radom wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku od km 7+038,52 do km 15+687,00

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Trakt S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 9591267282
Postanschrift: Górki Szczukowskie 1
Ort: Piekoszów
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-065
Land: Polen
E-Mail: biuro@trakt.kielce.pl
Telefon: +48 413472700
Fax: +48 413450613

Internet-Adresse: www.trakt.kielce.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 16 060 531.02 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233162 Bau von Fahrradwegen
34928110 Straßen-Leitplanken
45233140 Straßenarbeiten
34922100 Straßenmarkierungen
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45232410 Kanalisationsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45233290 Installation von Straßenschildern
34992200 Verkehrsschilder
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45233253 Oberbauarbeiten für Fußwege
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Zakrzew, powiat radomski, POLSKA

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy miasta Radomia oraz powiatu radomskiego

Część 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice–Jarosławice–Cerekiew–Radom wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku od km 7+038,52 do km 15+687,00

W ramach zadania należy wykonać m.in.:

— roboty rozbiórkowe,

— rozbudowę drogi w zakresie jezdni, poboczy, odwodnienia itd.,

— budowę ciągów pieszorowerowych,

— budowę ścieżki rowerowej,

— budowę chodnika,

— oznakowanie pionowe i poziome,

— budowę kanalizacji deszczowej,

— budowę oświetlenia ulicznego,

— zakup i montaż urządzeń rowerowej infrastruktury towarzyszącej: wiaty ze stojakami na rowery.

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

1) kosztorysie ofertowym;

2) dokumentacji projektowej;

3) szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST).

zawartych w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne objęte zamówieniem, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).

*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają istotne postanowienia umowy zawarte w tomie II SIWZ.

Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz świadczące usługi obsługi geodezyjnej nie wykonują pracy pod kierownictwem.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/10/2018
Ende: 15/05/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 16 198 374.31 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Trakt S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 9591267282
Postanschrift: Górki Szczukowskie 1
Ort: Piekoszów
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 26-065
Land: Polen
E-Mail: biuro@trakt.kielce.pl
Telefon: +48 413472700
Fax: +48 413450613

Internet-Adresse: www.trakt.kielce.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana wynagrodzenia wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, polegających na dowiązaniu zjazdów i ogrodzeń do nowej niwelety drogi.

Wykonanie powyższych robót spowodowane było okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a wartość zmian nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie.

Ponadto w związku z wystąpieniem przyczyn technicznych został wydłużony termin wykonania części 1 zamówienia do dnia 15.5.2020 r.

Wcześniejsze zmiany w umowie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o modyfikacjach 2019/S 207-503778.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Przyczyny dokonania zmian oraz zakres zmian opisany został w protokole konieczności. Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków jej zmian zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy (tom II SIWZ). Wykonanie robót opisanych w protokole konieczności jest ściśle powiązane z prawidłowym wykonaniem całego zamówienia. Zmiana Wykonawcy powodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Koszty realizacji tych robót powinny być niższe jeżeli roboty te będzie wykonywał dotychczasowy Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym cena stanowiła 60 % kryterium wyboru ofert.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 16 060 544.32 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 16 198 374.31 PLN