Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 570809-2018

22/12/2018    S247    Služby - Dodatočné informácie - Užšia súťaž 

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií

2018/S 247-570809

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 235-537557)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50349287
Poštová adresa: Štefánikova
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK
PSČ: 811 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
E-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefón: +421 220928102

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenčné číslo: 416762
II.1.2)Hlavný kód CPV
72222300
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/12/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 235-537557

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Kľúčový expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry.

má byť:

Kľúčový expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov CISSP, CISM alebo CISA, alebo ekvivalent daného certifikátu, vydaný akreditačnou a certifikačnou autoritou uznávanou medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 17/01/2019
Miestny čas: 00:00
má byť:
Dátum: 21/01/2019
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
Namiesto:

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/411910 Postup pre záujemcu/uchádzača:

1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke). https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=4119 10

má byť:

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/416762 Postup pre záujemcu/uchádzača:

6/71.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke). https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=416762

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: