Lieferungen - 570815-2019

03/12/2019    S233

Nederland-Leiden: Software en informatiesystemen

2019/S 233-570815

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leids Universitair Medisch Centrum
Nationaal identificatienummer: 27366422
Postadres: Albinusdreef 2
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2333 ZA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jeroen Taanman
E-mail: Aanbestedingen@lumc.nl
Telefoon: +31 715298058
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138988
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie integratieplatform ESB/API

Referentienummer: I-Off-19-05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van een integratieplatform ESB/API voor het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna te noemen: LUMC). Het LUMC is voornemens om een aanbesteding voor het integratieplatform in het voorjaar van 2020 op de markt te zetten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie inzake 'Integratieplatform ESB/API' ten behoeve van het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna te noemen: LUMC). Het LUMC is voornemens om het integratieplatform in het voorjaar van 2020 middels een Europese aanbesteding op de markt te zetten.

ESB = enterprise service bus.

API = application programming interface.

De marktconsultatie bestaat uit een marktconsultatiedocument en een invuldocument. Geïnteresseerden worden verzocht uiterlijk 20 december hun reactie in te dienen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/04/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019