Lieferungen - 570887-2019

Submission deadline has been amended by:  4667-2020
03/12/2019    S233    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Sammelgefäße, Sammelbeutel und Dränageausrüstung

2019/S 233-570887

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Faczyński
E-Mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Telefon: +48 583492238
Fax: +48 583492074

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uck.gda.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów do zabiegów fotoferezy dla UCK.

Referenznummer der Bekanntmachung: 242/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141600 Sammelgefäße, Sammelbeutel und Dränageausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do zabiegów fotoferezy w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

4. Dostawa zestawów będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maks. termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu zaopatrzenia medycznego.

5. Pozostałe informacje zawarte w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Dział Zaopatrzenia Medycznego Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do zabiegów fotoferezy w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

4. Dostawa zestawów będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maks. termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu zaopatrzenia medycznego.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ze względu na ograniczenia w standardowym formularzu, służącym do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający informuje, iż przesłanki wykluczenia Wykonawców z niniejszego postępowania, opisane zostały w SIWZ sporządzonej do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projektach umów, stanowiących załączniki nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Informacje dotyczące dokumentów, których wymaga Zamawiający od Wykonawców, zawarte zostały w ust. VII SIWZ.

II. Informacje dot. dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych zawarte zostały w ust. VII SIWZ.

III. Informacje dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

IV. Informacje dot. sposobu przygotowania oferty zawarte zostały w ust. X SIWZ.

V. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zawarta została w ust. XXII SIWZ

VI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

4. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

6. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019