Lavori - 57091-2019

06/02/2019    S26    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Danimarca-Odense: Impianto solare

2019/S 026-057091

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Numero di identificazione nazionale: 29190909
Indirizzo postale: Glisholmvej 2A
Città: Odense S
Codice NUTS: DK031
Codice postale: 5260
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Mohamad Mansour
E-mail: DP23_udbud@4projectsmail.com
Tel.: +45 76631263

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=8f417276-9178-48cb-986d-375801315232&isRec=true&VC=true
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Totalentreprise vedrørende Delprojekt 23 - Solcellepark (DP23)

II.1.2)Codice CPV principale
09332000
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af solcellepark til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45300000
09330000
09300000
09332000
45000000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK031
Luogo principale di esecuzione:

5260 Odense S

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Region Syddanmark udbyder delprojekt 23 (DP23) for Nyt Odense Universitets Hospital (Nyt OUH).

I forbindelse med byggeriet af Nyt OUH skal der etableres en solcellepark på terræn plan. Anlægget etableres med henblik på, at opfylde bygningsreglementets BR2020 krav for energiforbrug for den efterfølgende drift af Nyt OUH, ligeledes tilsigtes anlægget at forsyne byggepladsen med byggestrøm.

Den udbudte opgave omfatter udførelse af et komplet solcelleanlæg, således at der opnås et anlæg som overholder minimumskravet om en ydelse minimum på 4 500 MWh om året på det i udbudsmaterialet anførte areal.

Formålet med en solcellepark er, i videst mulig grad at være selvforsynende med el både i forbindelse med driften af Nyt OUH og i byggeperioden, samt imødekomme kravene i bygningsreglementet om nærhedskriterie mellem bygning og VE-anlæg.

Den udbudte opgave omfatter samtlige ydelser i form af projektering og udførelse af solcelleanlæg inklusiv tekniske installationer, transformere, vejrstation, styreprogram og adgangsforhold, fra som området henligger i dag til fuldt færdigt og funktionsdygtigt solcelleanlæg, som opfylder kravene i byggeprogrammet, og i det øvrige udbudsmateriale.

Arbejdet forventes udført i perioden marts 2019 til august 2019.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Udførelsesperioden forventes at være på 6 måneder. Mulighed for tidsfristforlængelse reguleres af ABT 93, som med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer er gældende for entreprisen.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ordregiver benytter udbudsportalen Viewpoint i forbindelse med dette udbud.

Tilbud skal uploades i Viewpoint via: DP23_udbud@4projectsmail.com

Tilbudsgivere skal løbende holde sig orienteret om nyt på udbudsportalen, hvor evt. spørgsmål og svar samt rettelsesblade løbende vil blive offentliggjort.

Se nærmere i Udbudsbetingelserne.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

De frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 og 5 finder ikke anvendelse.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i ESPD del III i øvrigt er til stede.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal tilbudsgiver ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD, del III, når Ordregiver anmoder herom:

Dokumentation for de stillede krav til tilbudsgivers personlige forhold (udelukkelsesgrunde), kan for danske virksomheder bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel, hvorfor det anbefales, at de virksomheder, der afgiver tilbud, rekvirerer en sådan i god tid.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til, allerede i forbindelse med tilbuddets udarbejdelse, at indhente nødvendig dokumentation for oplysningernes korrekthed fra relevante myndigheder, således at den nødvendige dokumentation hurtigt kan frembringes, såfremt tilbudsgiveren vurderes som forventet vinder af udbuddet.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ordregiver vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at tilbudsgivers virksomhed består under hele kontraktperioden.

Tilbudsgiver skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal tilbudsgiver oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør,) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument og herudover i et separat fælles europæisk udbudsdokument meddele relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen skal der desuden for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger herom.

Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor anførte mindstekrav.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver, i hvert af de senest 3 regnskabsår, har haft en årlig omsætning på mindst 30 000 000 DKK.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Herudover skal tilbudsgiver, i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår, kunne fremvise en egenkapital på mindst 3 000 000 DKK og en soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) på mindst 15%.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, tages der udgangspunkt i tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital og samlede totale aktiver i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) tages der udgangspunkt i deltagernes samlede egenkapital og samlede totale aktiver i de seneste 3 regnskabsår.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit B, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 5 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiveren vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiveren forlanger.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse, om tilbudsgiveren lever op til det mindstekrav som følger nedenfor.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør,) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument og herudover i et separat fælles europæisk udbudsdokument meddele relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der desuden for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 5 år har dokumenteret erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på over 100 kWp.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit C, når Ordregiver anmoder herom:

En referenceliste over de betydeligste tilsvarende arbejder, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Af referencen skal fremgå oplysninger om bygherre, årstal for udførelsen, størrelsen af entreprisen i DKK og kWp samt m2 solcelleareal, omfanget af opgaven samt tilbudsgivers rolle i udførelsen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at undersøge de angivne referencer.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontrakten indeholder en social klausul med krav om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. som forpligter entreprenøren. De nærmere forpligtelser vil fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/03/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/03/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:

Via den elektroniske udbudsportal Viewpoint.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Elektronisk licitation, se nærmere i Udbudsbetingelser.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Ordregiver benytter udbudsportalen Viewpoint i forbindelse med dette udbud.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på:

https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=8f417276-9178-48cb-986d-375801315232&isRec=true&VC=true

Der er fri teknisk support ved kontakt til viewpoint@forprojects.dk / +45 3145 4603.

Eventuelle rettelsesblade til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort via samme udbudsportal.

Det er op til tilbudsgiver selv at kontrollere, at adgangen til den digitale udbudsportal fungerer.

På samme måde er det op til tilbudsgiver selv løbende at holde sig orienteret om nyt på udbudsportalen, hvor eventuelle spørgsmål og svar samt rettelsesblade løbende vil blive offentliggjort.

Tilbud uploades ligeledes i Viewpoint via: DP23_udbud@4projectsmail.com

Orienteringsmøde og besigtigelse:

Der afholdes orienteringsmøde d. 8.2.2019 kl. 09:00, hos Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Se nærmere beskrivelse og information om tilmelding i udbudsbetingelserne pkt 4.5.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405708

Indirizzo Internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2019