Lieferungen - 570911-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Drucker und Plotter

2019/S 233-570911

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Darzhaven fond „Zemedelie“
Nationale Identifikationsnummer: 121100421
Postanschrift: bul. „Tsar Boris III“ No. 136
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Antoniya Antonova-Dimitrova
E-Mail: op_dfz@dfz.bg
Telefon: +359 28187264
Fax: +359 29523567

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dfz.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrL%2bkGqGJd8GA%3d%3d

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrL%2bkGqGJd8GA%3d%3d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: държавна институция, създадена със закон
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: земеделие

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на принтери

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30232100 Drucker und Plotter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на място за 120 броя черно-бели принтери за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100 Drucker und Plotter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на място за 120 броя черно-бели принтери за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 38
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За вс. участник фин. оценка F, по която ще се класират участниците, се изчислява по следния начин: F=(7*Рs + 3*Рa)/10. Междинните оценки, вкл. във фин. оценка F, се изчисляват по следния начин:

а) Рs — оценка на общата цена за доставка и пускане в действие: Ps=Smin/Si, където: Si — общата цена в лв. без ДДС на оценяваното предложение за доставка, инстал. и пускане в действие на 120 принтера.

Продължава в раздел VI.3).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участниците следва да притежават внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ доставка и сервиз на офис техника.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП.

Съответствието с изискването се декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на ЕЕДОП, като се посочва информация за уеб адрес (линк), орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (номер, обхват, срок на валидност).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ доставка и сервиз на офис техника.

Участник, който не отговаря на горното изискване, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Документът, удостоверяващ съответствието с критериите за подбор, включително за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, се представя преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и е заверено копие от валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 на участника или еквивалент, издаден от акредитирани лица, с обхват, включващ доставка и сервиз на офис техника.

Ако участникът представя еквивалентни сертификати или друг документ, той представя и съответните доказателства за наличието на еквивалентност.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

*При участие на подизпълнители същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/01/2020
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължава от раздел II.2.14):

Smin е най-ниската от всички предложения обща цена в лева без ДДС за доставка, инсталация и пускане в действие на 120 принтера.

б) Pa — оценка на цена за 1 отпечатана страница формат А4: Pa=Amin/Ai, където: Ai представлява цената за 1 отпечатана страница А4 на оценяваното предложение в лева без ДДС; Аmin е най-ниската предложена цена от всички предложения за 1 отпечатана страница А4 в лева без ДДС. Резултатите от всички изчисления се закръгляват до четвъртата цифра след десетичния знак.

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) (дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим), както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната 1 година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на 1 година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.). Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване, са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка. Предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо. Преди подписване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по образец) и гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от максимално допустимата стойност на договора без ДДС.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019