Leveringen - 570971-2019

03/12/2019    S233

Griekenland-Atalanti: Dieselolie

2019/S 233-570971

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Lokron
Postadres: Plateia Dimarcheioy 1
Plaats: Atalanti
NUTS-code: EL644 Φθιώτιδα
Postcode: 352 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dieythynsi Dioikitikon kai Oikonomikon
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
Telefoon: +30 2233022374
Fax: +30 2233022606

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dimos-lοkron.gov.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Δήμος Λοκρών
Postadres: Πλατεία Δημαρχείου 1
Plaats: Αταλάντη
NUTS-code: EL644 Φθιώτιδα
Postcode: 352 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
E-mail: tydatal@otenet.gr
Telefoon: +30 2233022374
Fax: +30 2233022606

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dimos-lοkron.gov.gr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ο.Τ.Α.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020, για τον Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη, για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λοκρών·

2) λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Λοκρών·

3) πετρέλαιο θέρμανσης, για τα κτίρια του Δήμου Λοκρών και των Ν.Π.Δ.Δ..

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 242 741.99 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
24951100 Smeermiddelen
09211600 Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden
24951000 Vetten en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL644 Φθιώτιδα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τα υπό προμήθεια θα είναι:

α) λιπαντικά και

β) καύσιμα.

Α) Λιπαντικά

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Χ. του Κράτους, της με αριθμ. 176/1994 Υπουργικής Απόφασης και άλλων συναφών διατάξεων, να προέρχονται από πρωτογενή υλικά και να έχουν πιστοποίηση ISO 9000 (9001, 9002, 9003), η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά. Τα λιπαντικά θα αφορούν σε πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες, υδραυλικά συστήματα, γράσο λίπανσης και βαλβολίνη.

Β) Καύσιμα

Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης πρέπει να καλύπτεται από τις προδιαγραφές, που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β /11.4.2001 και 426 τεύχος Β/31.3.2000.

Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β.

Τα καύσιμα θα αφορούν σε βενζίνη και πετρέλαιο, ήτοι:

i) βενζίνη: αμόλυβδη·

ii) πετρέλαιο: θέρμανσης, κίνησης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 242 741.94 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ισχύει ό,τι διατυπώνεται στο άρθρο 206 Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Δήμος Λοκρών
Postadres: Πλατεία Δημαρχείου 1
Plaats: Αταλάντη
Postcode: 352 00
Land: Griekenland
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
Telefoon: +30 2233022374
Fax: +30 2233022606
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Λοκρών
Postadres: Πλατεία Δημαρχείου 1
Plaats: Αταλάντη
Postcode: 352 00
Land: Griekenland
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
Telefoon: +30 2233022374
Fax: +30 2233022606
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2019