Lieferungen - 5711-2020

07/01/2020    S4

Polen-Katowice: Stangen, Stäbe, Draht und Profile für den Einsatz im Bau

2020/S 004-005711

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 249-619623)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Palt
E-Mail: j.palt@pgg.pl
Telefon: +48 327161485

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 271-3

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903502
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44330000 Stangen, Stäbe, Draht und Profile für den Einsatz im Bau
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 271-3

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/01/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-619623

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wymagane wadia i gwarancje:
Anstatt:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 52 700,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 5 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 6 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 9 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

muss es heißen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 52 700,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 11 000,00 PLN,

Dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

Dla zadania nr 3 – 38 000,00 PLN,

Dla zadania nr 4 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 5 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 6 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 7 – 1 000,00 PLN,

Dla zadania nr 8 – 700,00 PLN,

Dla zadania nr 9 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: