Prekės - 5711-2020

07/01/2020    S4

Lenkija-Katowice: Statybiniai strypai, virbai, viela ir profiliai

2020/S 004-005711

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 249-619623)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Joanna Palt
El. paštas: j.palt@pgg.pl
Telefonas: +48 327161485
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 271-3

Nuorodos numeris: 701903502
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44330000 Statybiniai strypai, virbai, viela ir profiliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 271-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 249-619623

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.6
Keistino teksto vieta: Wymagane wadia i gwarancje:
Yra:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 52 700,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 5 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 6 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 9 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Turi būti:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 52 700,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 11 000,00 PLN,

Dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

Dla zadania nr 3 – 38 000,00 PLN,

Dla zadania nr 4 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 5 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 6 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 7 – 1 000,00 PLN,

Dla zadania nr 8 – 700,00 PLN,

Dla zadania nr 9 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII.2)Kita papildoma informacija: