Lieferungen - 571308-2019

03/12/2019    S233

Polska-Kutno: Elektryczność

2019/S 233-571308

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 1
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
E-mail: g.spikowska@gos.kutno.pl
Tel.: +48 242510147
Faks: +48 242510142

Adresy internetowe:

Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/goskutno

Adres profilu nabywcy: http://gos.kutno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

Numer referencyjny: 13/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do GPZ Sklęczki pole nr 46 sekcja D oraz pole nr 26 sekcja B.

Termin realizacji zamówienia od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Pobór energii prognozuje się w wysokości łącznej około 5 300 MWh w okresie realizacji zamówienia.

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w 2020 roku (w oparciu o zużycie w ciągu ostatnich 12 m-cy w grupie taryfowej B 23):

— szczyt przedpołudniowy: 870 MWh,

— szczyt popołudniowy: 680 MWh,

— reszta doby: 3 750 MWh.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 258 973.10 PLN / Najdroższa oferta: 2 258 973.10 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 99-30 Kutno, ul. Lotnicza 1, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pobór energii prognozuje się w wysokości łącznej około 5 300 MWh w okresie realizacji zamówienia.

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w 2020 roku (w oparciu o zużycie w ciągu ostatnich 12 m-cy w grupie taryfowej B 23):

— szczyt przedpołudniowy: 870 MWh,

— szczyt popołudniowy: 680 MWh,

— reszta doby: 3 750 MWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 161-396025
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13/ZP/2019
Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energa-Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 258 973.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587010
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587010
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587010
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019