Lieferungen - 571415-2019

03/12/2019    S233

Polen-Danzig: Multimediaausrüstung

2019/S 233-571415

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Rzepecki, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115 I piętro
E-Mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://ug.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tablic multimedialnych z wyposażeniem w ramach projektu "Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym"

Referenznummer der Bekanntmachung: A120-211-113/19/RR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32322000 Multimediaausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa tablic multimedialnych z wyposażeniem w ramach projektu "Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym"

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 40 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Pracownia Komputerowa, Gdańsk

Ul. Wita Stwosza 57, pok. 28.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32322000-6.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk tablic multimedialnych z wyposażeniem dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zwanego dalej „sprzętem”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Dostawa obejmuje:

1) transport sprzętu,

2) wniesienie, instalację i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

3) przeszkolenie 20 osób w wymiarze jednego dnia roboczego - w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania tablic multimedialnych.

5. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Pracownia Komputerowa, Gdańsk

Ul. Wita Stwosza 57, pok. 28.

6. Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy, z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ- gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w projekcie umowy- załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Sprzęt musi:

1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem testów jakościowych (wymagane jest aby nie posiadało wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

2) zostać dostarczony Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2017r.

Poz. 1398 z późn. zm.),

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz

O kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1790

Z późn. zm.) posiadać:

a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie,

Z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy,

2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie,

3) niewykonania przeszkolenia dla 20 osób w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania tablic.

9. W przypadkach określonych w pkt 8 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 10 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej dostawy sprzętu i/lub poprawnego wykonania zamówienia, zgodnego ze złożoną ofertą. Jeżeli termin dostawy i/lub poprawnego wykonania zamówienia przekroczy w tym przypadku termin realizacji zamówienia określony w § 2 projektu umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: okres gwarancji producenta na sprzęt / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

46,33 % - środki własne UG 53,67 % - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Tytuł projektu Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

II.2.14)Zusätzliche Angaben

46,33 % - środki własne UG

53,67 % - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie

O profilu praktycznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Tytuł projektu Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 173-421581
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tablic multimedialnych z wyposażeniem w ramach projektu "Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EUROTREND Radosław Pałubicki
Postanschrift: ul. Miętowa 72
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-589
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 41 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięWyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal orazpoczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania iodbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019