Leveringen - 571424-2019

03/12/2019    S233

Polen-Starogard Gdański: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2019/S 233-571424

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Starogard Gdański
Nationaal identificatienummer: 191675706
Postadres: ul. Sikorskiego 9
Plaats: Starogard Gdański
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Postcode: 83-200
Land: Polen
Contactpersoon: Mariusz Karpała
E-mail: zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ugstarogard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bobowo
Nationaal identificatienummer: 191675675
Postadres: ul. Gdańska 12
Plaats: Bobowo
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Postcode: 83-212
Land: Polen
Contactpersoon: Mariusz Karpała
E-mail: zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bobowo.gmina.pl/index.phpwww.ugstarogard.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Referentienummer: ZP.271.13.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 945 465.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-229049

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanito Sp. z o.o.
Postadres: ul. Puławska 476
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-884
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 117 406.06 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 434 831.57 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FlexiPower Group Sp. z.o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Majora Hubala 157
Plaats: Wola Zaradzyńska
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-054
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 819 603.42 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 930 744.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FlexiPower Group Sp. z.o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Majora Hubala 157
Plaats: Wola Zaradzyńska
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-054
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 361 638.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/11/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanito Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-884
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 674 298.18 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 148 575.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019