A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 571475-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Paks: Vízellátás üzemeltetése

2018/S 247-571475

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001146772018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rák Sándor
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75508347
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001146772018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hűtővíz bizt. és gyakorlat alacsony vízállásnál

Hivatkozási szám: EKR001003202018
II.1.2)Fő CPV-kód
65130000 Vízellátás üzemeltetése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hűtővíz biztosítása és helyszíni gyakorlatok alacsony vízállás esetén

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63726200 Jégtörési szolgáltatások
71353100 Hidrográfiai felmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Atomerőmű biztonsági hűtővízrendszerét 83,5 mBf hidegvízcsatorna öblözeti vízállás alatti szint esetén vízfelszínére telepített dízelhajtású szivattyútelepekkel kell biztosítani.

A négy leállított vagy leállítás alatt lévő atomerőművi blokk számára minimum 4x0,6 m3/sec mennyiségű és megfelelően szűrt vízbeadás szükséges a hidegvízcsatorna öblözetének vízfelszínére telepített dízelhajtású előtétszivattyúk segítségével a biztonsági hűtővízrendszerek belépő oldali zsilipei és a szalagszűrők közötti térrészekbe.

Az így biztosított hűtővízellátás folyamatos kell legyen, mindaddig, amíg a nukleáris technológia igényli vagy amíg az öblözeti vízállás függvényében döntés nem születik a dízelhajtású előtétszivattyúk leállítására. A szivattyúzási feladat ellátás során kiépített úszóművekre szerelt szivattyúk esetleges meghibásodásából keletkező vízszennyezési káresemények elleni védelemét biztosítani kell az öblözetben erre a célra szolgáló eszközök telepítésével és használatával.

További feladat a négy leállított reaktor esetén a hidegvízcsatorna öblözetének jégmentes állapotban tartása az öblözeti visszakeverő műtárgyig két, úszóegységre telepített min. 2x0,2 m3/sec kapacitású dízelhajtású szivattyúk segítségével.

A feladat részletei:

— Az Ajánlatkérő jelzését követően max. 5 nap alatt felvonulás (4 db komplett úszóegységet szivattyúzásra alkalmas állapotba kell hozni) a hidegvízcsatorna Nehézkikötőjébe,

— A 4 db dízelszivattyús úszó egység (60-100 m2, amelyen 4 db szivattyú elhelyezhető és üzemeltethető és amelyeknek a merülési mélysége max 80 cm) összeszerelése 100 m3/sec vízhozamú és 1 m/sec vízsebességű vízfolyáson max. 2 nap alatt,

— A 20 db dízelhajtású szivattyúk mindegyikét érintő, egyenként 4 órás terheléses próbája a Nehézkikötőben,

— Az összeszerelt technika készenlétben tartása a Nehézkikötőben akár 90 napon keresztül,

— Az Atomerőmű jelzése alapján felvonulás a hidegvízcsatorna öblözetébe a vízkivételi műhöz és vízbetáplálási szolgáltatás biztosítása, az úszóegységek köré esetleges vízszennyezés védelmét biztosító eszközök kiépítése, max. 2 nap alatt,

— A dízelhajtású szivattyúk folyamatos üzemeltetése 4 úszóműről, legalább 12 db, legalább 0,2 m3/s kapacitású (a dízelmotor 70-80 % -os terheltsége mellett) dízelhajtású szivattyúval 0-5 m magasra az atomerőmű vezénylése alapján akár 30 napon keresztül,

— A minimum szivattyúzási kapacitás folyamatos fenntartása, függetlenül az esetlegesen meghibásodott dízelhajtású szivattyúk számától (úszóműven lévő hibás szivattyú cseréje úszó daruval, a többi szivattyú folyamatos üzeme mellett),

— Hideg időjárás esetén az öblözet jégmentes állapotban tartása évente akár 30 napon (össz. akár 90 nap) keresztül,

— Max. 5 nap alatt levonulás az öblözetből és a hidegvízcsatorna Nehézkikötőjéből,

— 12 db/év Vízügyi szaktanácsadás,

— 12 db/év jelentés elkészítése,

— 16 db, egyenként 0,2 m3/sec teljesítményű szivattyú készenlétben tartása.

További részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Felvonulási időtartam napokban megadva (max. 5 nap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 98
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2019
Befejezés: 31/03/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-nek.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

A jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (formanyomtatvány, ESPD, EEKD) benyújtani.

Az EEKD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén -a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A RJ az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az EKR rendelet 13. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.

Közös részvételre jelentkezők esetében a képviseletre meghatalmazott részvételre jelentkezőnek mindegyik részvételre jelentkezőre vonatkozó EEKD-t be kell nyújtania.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) a) b), i), (3a) b) pont, 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő az EKR 12. § (2) bekezdése szerint is eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező (RJ) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben igazoltan nem végzett:

M1/1. min. 2 db olyan úszómű szerelési, mozgatási gyakorlatot, amely min. 75 m3/sec vízhozamú és min. 1 m/sec sebességű vízfolyáson zajlott;

M1/2. min. 2 db olyan úszóműre történő szerelési gyak-t, ahol min. 8 db, min egyenként 0,2 m3/sec kap-ú dízelhajtású szivattyúk szerelése történt;

M1/3. min. 2 db olyan úszóműről történő, min. 24 órás szivattyúzási gyak-t, amikor min. 2 úszóműről, min. 8 db, min. 0,2 m3/s kap-ú dízel sziv-val min. 2 m magasra történt vízemelés;

M1/4. min. 2 db olyan úszóműről történő szivattyúzási gyak-t, amikor az úszóműven lévő sziv-k közül egyet cserélni kellett az úszó daruval, a többi sziv-ú foly üzeme mellett;

M1/5. min. 2 db komplett úszóegységet szivattyúzásra alkalmas állapotba hozott max 5-5 nap alatt;

M1/6. min. 30 naptári nap jégmentesítést, álló- vagy folyóvízen;

És a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt, figyelemmel a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) b) pontjára.

Egy referencia megnevezhető több M1 szerinti referencia esetén is, amennyiben azok minden kritériumot teljesítenek.

M2. Alkalmatlan a (közös) RJ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján, ha nem rendelkezik:

M2/1. min. 2 fő, felsőfokú vízügyi képzettségű szakemberrel, akik min. 1 éves vízátemelési vagy árvízi-belvízi vízügyi irányítási fel-iban szerzett szakmai tap-tal rendelkeznek;

M2/2. min. 1 fő, felsőfokú gépészmérnök végzettségű szakemberrel, aki legalább 1éves dízelmotorok és szivattyúk üzemeltetés irányítási feladataiban szerzett szakmai tap-tal rendelkezik;

M2/3. min. 4 fő, legalább középfokú vízügyi képzettségű munkavezetővel, akik min. 3 éves úszómunkagép szerelési fel-inak vezetésében szerzett szakmai tap-tal rendelkeznek.

M3. Alkalmatlan a (közös) RJ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján, ha nem rendelkezik:

M3/1. min. 4 fő érv. kishajó-vezetői engedéllyel rendelkező szakemberrel;

M3/2. min. 8 fő legalább középfokú képzettségű, gépszerelő vagy üzemeltető képesítésű, és legalább 3 éves dízelmotor hajtású szivattyúk szerelésében és üzemeltetésében szerzett szakmai tap-ú szakemberrel;

M3/3. min. 2 fő legalább középfokú képzettségű, általános vízgazdálkodási képesítésű, és legalább 3 éves vízszennyezés védelmét biztosító eszközök telepítésében szerzett szakmai tap-ú szakemberrel;

M3/4. min. 1 fő legalább középfokú képzettségű, munkavédelem és balesetvédelmi vagy azzal egyenértékű képesítésű, és legalább 3 éves nyílt vízen történő munkavégzés szakmai tap-ú szakemberrel.

M4. Alkalmatlan a (közös) RJ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) i) pontja alapján, ha nem rendelkezik:

M4/1. min. 20 db dízelmotor hajtású szivattyúval, amelyek képesek üzemelni az alábbi munkapontban: 7 m emelőmagasságnál min. 0,2 m3/sec térfogatáram a dízelmotor kb. 70-80 %-os terheltsége mellett;

M4/2. min. 4 db úszóegységgel, mely min 60 m2, de max 100 m2-es, amelyeken 4x4 db szivattyú elhelyezhető és üzemeltethető s amelyeknek a merülési mélysége nem nagyobb, mint 80 cm;

M4/3. min. 2 db, 15 m kinyúlásnál 1,5 t teherbírású úszódaruval;

M4/4. min. 16 db szivattyúhoz megfelelő menny-ű csővezetékkel és idommal, nyomócsővezeték megoldással, amelyekkel a 82,5-84,0 mBf közötti öblözeti vízállásról a 88,35 mBf szinten lévő 80x80 cm-es faláttöréseken keresztül a vízutánpótlás biztosított;

M4/5. min. 2x2 m-es rácstávolság pontosságú medermélység felmérő berendezéssel,

M4/6. vízfelszínen úszó olajos vízszennyezés elhárítására alkalmas géppel;

M4/7. min. 100 m hosszúságú olajos vízszennyezés továbbterjedést akadályozó eszk-zel;

M4/8. min. 2 db, min. 25 kW telj. motorral felszerelt merevtestű motorcsónakkal úszómű mozgatásához.

Az előírt műszaki-szakmai alk-i köv-eknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek. A további felt-k: lásd. közb-i dok.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A kötbér típusa és mértéke:

# Késedelmi kötbér:

A Szerződésben vagy a Lehívásban meghatározott bármely határidő késedelmes teljesítése esetén, minden késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után a Szerződésben vagy Lehívás szerinti feladat esetén a vonatkozó Lehívásban meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 0,3 %-a, amely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes,

# Hibás teljesítési kötbér:

Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozóan a Szerződésben vagy a vonatkozó Lehívásban meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 10 %-a.

# Nem-teljesítési kötbér:

Nem-teljesítés esetén a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegének 20 %-a.

Jótállás és kellékszavatosság.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló (Ptk.) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/01/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 15/01/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A II.1.1 pontban a 'Hivatkozási szám' hibásan szerepel, a helyes szám EKR001146772018, továbbá az EEKD-ban a hivatkozott hirdetményszám is hibásan szerepel.

1. Rendelkezések:

a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.

d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.

e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a RJ a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g) Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.

h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

i) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

j) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §, EKR 13. § (3) bekezdés.

2. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.

3. A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a fel- és levonulás folyamata, ütemezése,

— a feladat ellátásához szükséges humánerőforrás leírása,

— a feladat ellátásához szükséges eszközök leírása, szivattyúk, pontonok, daruk műszaki paraméterei,

— kármentesítés módszertana,

— a vízellátás sematikus ábrázolása.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.

6. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár Ft-ban (ÁFA nélkül) (értékelési módszer: fordított arányosítás) 98

2. Felvonulási időtartam napokban megadva (max. 5 nap) (értékelési módszer: hasznossági függvény) 2

Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

9. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2019.01.15.

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2019.01.15.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.01.31.

13. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR rendelkezései irányadóak.

14. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

15. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/01/07 13:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2018